ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5776 จากทั้งหมด 5778 หน้า แสดงรายการที่ 115501 - 115520 จากข้อมูลทั้งหมด 115549 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115501 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 12/02/2501
115502 การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแองการา 12/02/2501
115503 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 12/02/2501
115504 ข้อบังคับร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ว่าด้วยการควบคุมทางศุลกากร 05/02/2501
115505 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
115506 การพิจารณาตั้งกิ่งอำเภอภูกระดึง 05/02/2501
115507 การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและอุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยวิธีให้กู้เงินและเช่าซื้อเครื่องจักร 05/02/2501
115508 ที่ดินบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า 05/02/2501
115509 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 บังคับในเขตเทศบาล ทุกเทศบาลตลอดราชอาณาจักร พ.ศ. 2501 05/02/2501
115510 ขอเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนโรงงานกระสอบป่าน 05/02/2501
115511 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
115512 การปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 05/02/2501
115513 การส่งเสริมสวัสดิการของข้าราชการ 05/02/2501
115514 ยกเว้นเงินอากรเครื่องจักรและวัสดุที่นำเข้ามาใช้กับโรงงานซึ่งได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 05/02/2501
115515 การประมูลเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการต้มกลั่นสุรา 03/02/2501
115516 ร่างกฎสำนักคณะรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 ว่าด้วยเครื่องแบบเดินทางสำหรับข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 03/02/2501
115517 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25.. 03/02/2501
115518 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 03/02/2501
115519 กำหนดวันพุธเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ 03/02/2501
115520 เงินเดือนอัตราว่าง 03/02/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี