ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5752 จากทั้งหมด 5754 หน้า แสดงรายการที่ 115021 - 115040 จากข้อมูลทั้งหมด 115078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115021 การเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 26/02/2501
115022 ขอความอุปถัมภ์ในการจัดงานนมัสการพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร 26/02/2501
115023 เงินเหลือจ่ายข้ามปี กค 26/02/2501
115024 อำนาจการงดปรับหรือลดค่าปรับแก่ผู้ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ตามระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างฯ กห 26/02/2501
115025 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ 19/02/2501
115026 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19/02/2501
115027 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุระกิจในต่างประเทศ กค 19/02/2501
115028 ขอความร่วมมือให้หน่ายราชการ องค์การ และบริษัทของรัฐบาลสั่งจ้างทำหรือสั่งซื้อเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรศัพท์ทุกชนิดจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแต่แห่งเดียว คค 19/02/2501
115029 การปูนบำเหน็จข้าราชการ 19/02/2501
115030 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 12/02/2501
115031 การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแองการา 12/02/2501
115032 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 12/02/2501
115033 ข้อบังคับร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ว่าด้วยการควบคุมทางศุลกากร 05/02/2501
115034 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
115035 การพิจารณาตั้งกิ่งอำเภอภูกระดึง 05/02/2501
115036 การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและอุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยวิธีให้กู้เงินและเช่าซื้อเครื่องจักร 05/02/2501
115037 ที่ดินบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า 05/02/2501
115038 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 บังคับในเขตเทศบาล ทุกเทศบาลตลอดราชอาณาจักร พ.ศ. 2501 05/02/2501
115039 ขอเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนโรงงานกระสอบป่าน 05/02/2501
115040 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี