ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5748 จากทั้งหมด 5748 หน้า แสดงรายการที่ 114941 - 114949 จากข้อมูลทั้งหมด 114949 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
114941 ขอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 15/01/2501
114942 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการกรมเสนาธิการกลาโหม กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 13/01/2501
114943 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 เพิ่มแทนประเภทที่ 2 ตามมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญ 13/01/2501
114944 ประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึก 13/01/2501
114945 แต่งตั้งผู้อำนวยการและกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 13/01/2501
114946 ตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 13/01/2501
114947 ตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี 2501 13/01/2501
114948 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เป็นภัยและไม่เป็นธรรมแก่สังคม 13/01/2501
114949 (1)เขาพระวิหาร (2)ยุบรัฐสภากัมพูชา 13/01/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี