ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6006 หน้า แสดงรายการที่ 81 - 100 จากข้อมูลทั้งหมด 120112 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
81 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช และนายกิตติ เชาวน์ดี) กก. 13/09/2566
82 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา และพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) กห. 13/09/2566
83 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช และนายวัลลภ รุจิรากร) ดศ. 13/09/2566
84 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายสมคิด เชื้อคง ฯลฯ จำนวน 4 ราย) นร.04 13/09/2566
85 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิชาญ มีนชัยนันท์ และนาวาอากาศตรี พลเทพ สุนทโร) สธ. 13/09/2566
86 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล) มท. 13/09/2566
87 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ และนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์) คค. 13/09/2566
88 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) นร.04 13/09/2566
89 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ฯลฯ จำนวน 3 ราย) กต. 13/09/2566
90 แนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรี และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน นร 05 13/09/2566
91 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ฯลฯ จำนวน 4 ราย) พณ. 13/09/2566
92 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา) อว. 13/09/2566
93 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี นร.05 13/09/2566
94 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กต. 13/09/2566
95 การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา นร.05 06/09/2566
96 แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี นร.05 06/09/2566
97 การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี นร.05 06/09/2566
98 การกำหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี นร.05 06/09/2566
99 การจัดผลัดเวรเฝ้าฯ ของคณะรัฐมนตรีในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญในโอกาสต่าง ๆ นร 05 06/09/2566
100 การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง นร.05 06/09/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี