ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5794 หน้า แสดงรายการที่ 61 - 80 จากข้อมูลทั้งหมด 115868 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
61 ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ กษ. 14/09/2564
62 การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นายธีรพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) นร.04 07/09/2564
63 การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์) นร.04 07/09/2564
64 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายกฤษฎา อักษรวงศ์) นร.06 07/09/2564
65 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายณรงค์ สืบตระกูล) มท. 07/09/2564
66 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำเเหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายอนุกูล ปีดแก้ว) พม. 07/09/2564
67 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง (นายเธียรชัย ณ นคร) นร.01 07/09/2564
68 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... กษ. 07/09/2564
69 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ซ้าย เป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... กษ. 07/09/2564
70 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท. 07/09/2564
71 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 กษ. 07/09/2564
72 ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 กต. 07/09/2564
73 สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2564) นร.04 07/09/2564
74 ให้ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ในระบบดาวเทียม นร.04 07/09/2564
75 การร่วมรับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารและท่าทีไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พณ. 07/09/2564
76 ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... นร.09 07/09/2564
77 ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คงคา ครั้งที่ 11 กต. 07/09/2564
78 ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... นร.09 07/09/2564
79 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 และวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564) ปสส. 07/09/2564
80 รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กค. 07/09/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี