ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5875 หน้า แสดงรายการที่ 61 - 80 จากข้อมูลทั้งหมด 117492 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
61 แจังผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสูด ในคดีหมายเลขดำที่ อ.836-863/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1330-1357/2564 ระหว่างนางสาวสุกัญญา คำเพชรดี กับพวก 29 คน ผู้ฟ้องคดี บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และความรับผิดอย่างอื่น ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย อส. 14/06/2565
62 แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อ. 1215-1232/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 7-24/2565 ระหว่างเด็กชายอาจณรงค์ สวนมาลา หรือจันทร์สา โดยนางสายทอง ผลจัด ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ฟ้องคดี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย อส. 14/06/2565
63 ขอให้พิจารณาประกาศพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอรมน. 14/06/2565
64 แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อ.1514-1539/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ.28-53/2565 ระหว่างนางนันท์พิชชา นพเก้า กับพวก 28 คน ผู้ฟ้องคดี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาการใช้อำนาจตามกฎหมาย อส. 14/06/2565
65 แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อ. 952-954/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 151-153/2565 ระหว่างนายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ กับพวกรวม 3 คน ผู้ฟ้องคดี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ศป. 14/06/2565
66 ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 และวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอร่างกฎหมาย และการตรากฎหมาย นร.09 14/06/2565
67 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 รวม 62 วัน (ห้วงที่ 3-4) ตช. 07/06/2565
68 การเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ สม. 07/06/2565
69 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว และตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. .... กษ. 07/06/2565
70 โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ) ศธ. 07/06/2565
71 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565) ปสส. 07/06/2565
72 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ: กรณีศึกษาการแก้ปัญหาระดับจุลภาคในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ วุฒิสภา สว. 07/06/2565
73 รายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan กค. 07/06/2565
74 มาตรการกำกับดูแลและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคกัญชาและกัญชง นร. 07/06/2565
75 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยธ. 07/06/2565
76 แต่งตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) มท. 07/06/2565
77 รัฐบาลสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ประจำประเทศไทย (นายกิเยร์โม รูบิโอ ฟูเนส) กต. 07/06/2565
78 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์) สคก. 07/06/2565
79 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การออมต้นไม้ยืนต้น เป็นบำนาญชีวิตรองรับสังคมสูงวัย (การออมทองคำเขียว) ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา สว. 07/06/2565
80 รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน นร.01 07/06/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี