ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 5887 หน้า แสดงรายการที่ 201 - 220 จากข้อมูลทั้งหมด 117738 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
201 ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 16 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง กห. 28/06/2565
202 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... นร. 28/06/2565
203 การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ) นร.04 28/06/2565
204 การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม (นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์) ยธ. 28/06/2565
205 การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) นร.04 28/06/2565
206 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์) สธ. 28/06/2565
207 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารศึกษาในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ สธ. 28/06/2565
208 การแต่งตั้งประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (นายปรเมธี วิมลศิริ) สบร. 28/06/2565
209 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรดินและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก ในประเด็นทรัพยากรดิน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา สว. 21/06/2565
210 ผลการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 4 นร.14 21/06/2565
211 ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 นร.11 สศช 21/06/2565
212 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 กษ. 21/06/2565
213 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาคารแสดงประเทศไทย งาน World Expo 2020 Dubai ดศ. 21/06/2565
214 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565 นร.52 21/06/2565
215 รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุให้สินค้าจากอุตสาหกรรมประมงไทยอยู่ในรายการสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ สนง. กสม. 21/06/2565
216 ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ. 21/06/2565
217 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของสำนักงานอัยการสูงสุด อส. 21/06/2565
218 ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พน. 21/06/2565
219 ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 อว. 21/06/2565
220 ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 4 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ. 21/06/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี