ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 200 จากข้อมูลทั้งหมด 120582 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน สผ. 31/10/2566
182 ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พณ. 31/10/2566
183 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอการสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา สว. 31/10/2566
184 ญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป สผ. 31/10/2566
185 สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ตุลาคม 2566) มท. 31/10/2566
186 การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ) ยธ. 31/10/2566
187 การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงพอร์ต-ออฟ-สเปน และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงพอร์ตออฟสเปน สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกคนใหม่ (นายเมอร์รี ทอมัส วิลเลียมส์) กต. 31/10/2566
188 รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย (นายนอเศเรดดีน ฮัยแดรี) กต. 31/10/2566
189 รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย (นางฮาละฮ์ ยูซุฟ อะห์มัด เราะญับ) กต. 31/10/2566
190 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ (นายเฉิน ไห่ผิง) กต. 31/10/2566
191 ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี กรณีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเฉพาะราย (นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์) กค. 31/10/2566
192 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ) อว. 31/10/2566
193 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) นร.01 24/10/2566
194 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายธนากร คัยนันท์) ยธ. 24/10/2566
195 สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ตุลาคม 2566) มท. 24/10/2566
196 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นร.07 24/10/2566
197 รายงานประจำปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2565 พน. 24/10/2566
198 ขออนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับโครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 กค. 24/10/2566
199 ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิในที่ดินและสิทธิชุมชน สม. 24/10/2566
200 การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 นร.05 24/10/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี