ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 5875 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 200 จากข้อมูลทั้งหมด 117492 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) พม. 17/05/2565
182 ข้อเสนอสมัชชาสตรีระดับชาติ ปี 2563 พม. 17/05/2565
183 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 นร.11 สศช 17/05/2565
184 รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2564 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564) มท. 17/05/2565
185 สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ ญัตติมาตรการและผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศของสภาผู้แทนราษฎร สผ. 17/05/2565
186 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สว. 17/05/2565
187 (ร่าง) แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2580) นร.11 สศช 17/05/2565
188 การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ กษ. 17/05/2565
189 ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กค. 17/05/2565
190 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นร. 17/05/2565
191 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564 กสทช. 17/05/2565
192 ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์) สธ. 17/05/2565
193 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา) มท. 17/05/2565
194 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายอภิชาติ รัตนราศรี) นร.07 17/05/2565
195 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค และพันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์) ดศ. 17/05/2565
196 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์) อก. 17/05/2565
197 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายดนัย ธีวันดา) สธ. 17/05/2565
198 รายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 คค. 10/05/2565
199 การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 16 สาขา รง. 10/05/2565
200 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกลไกเครดิตร่วม JCM ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น (Joint Crediting Mechanism : JCM) ทส. 10/05/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี