ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 200 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) ประจำปี 2565 กต. 30/08/2565
182 การจัดทำบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center : RTC) ระหว่างกรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก กค. 30/08/2565
183 รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... ของวุฒิสภา สว. 30/08/2565
184 ความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565)] ปสส. 30/08/2565
185 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน (State Participation) ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา สว. 30/08/2565
186 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นางสาววิริยา เนตรน้อย ) นร.12 23/08/2565
187 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร ) นร.06 23/08/2565
188 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล) นร.13 23/08/2565
189 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ และนายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) (ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์) นร.10 23/08/2565
190 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ฯลฯ จำนวน 37 ราย) มท. 23/08/2565
191 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ และนายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) นร.10 23/08/2565
192 การปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำกรุงเทพมหานครเป็นการถาวร เนื่องจากการถึงแก่กรรมของนายจิระ รัตนะรัต กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำกรุงเทพมหานคร กต. 23/08/2565
193 รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำปีบัญชี 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) กค. 23/08/2565
194 รายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจำปี 2564 สสส. 23/08/2565
195 การสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทย วาระปี ค.ศ. 2025 - 2027 กต. 23/08/2565
196 ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2565 สวพส. 23/08/2565
197 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณีศึกษา ทรัพยากรป่าชายเลน ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา สว. 23/08/2565
198 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 นร.04 23/08/2565
199 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โรคโควิด 19 ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา สว. 23/08/2565
200 ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... นร.05 23/08/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี