ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 5981 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 200 จากข้อมูลทั้งหมด 119611 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟ ยูเครน คนใหม่ (นางลูย์ดมืยลา ราดุตสกา) กต. 28/03/2566
182 การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต เครือรัฐออสเตรเลีย คนใหม่ (นางวิมลิน บีทตี้) กต. 28/03/2566
183 การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา คนใหม่ และการลดระดับสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก เป็น สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก [นายอะเล็กซานเดอร์ โรซิน (บุตร)] กต. 28/03/2566
184 การแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 4 (5) (1. นางธิดา ศรีไพพรรณ์ ฯลฯ จำนวน 5 คน) พม. 28/03/2566
185 ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนมกราคม 2566 นร.11 สศช 21/03/2566
186 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 นร.05 21/03/2566
187 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 รง. 21/03/2566
188 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศาลปกครอง ศป. 21/03/2566
189 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 สกมช. 21/03/2566
190 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2566 กษ. 21/03/2566
191 รายงานผลการเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ. 21/03/2566
192 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นร.01 21/03/2566
193 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี : การนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศในลักษณะ Soft Power วธ. 21/03/2566
194 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 นร16 21/03/2566
195 สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดศ. 21/03/2566
196 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร นร 05 21/03/2566
197 การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง (กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม) นร. 21/03/2566
198 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs) อก. 14/03/2566
199 ผลเบื้องต้นสำหรับการประเมินการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบร้องขอ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง กค. 14/03/2566
200 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลหันนางาม และตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. .... คค. 14/03/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี