ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 5794 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 115868 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 ผลการประชุมระดับผู้นำกรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 : P4G) ครั้งที่ 2 กต. 24/08/2564
162 การเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซาลซ์บูร์ก สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองซาลซ์บูร์ก สาธารณรัฐออสเตรีย (นายมักซีมีเลียน คอเรท) กต. 24/08/2564
163 รัฐบาลสาธารณรัฐชิลีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย (นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย) กต. 24/08/2564
164 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นางสาวบุปผา เรืองสุด) รง. 24/08/2564
165 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายณรงค์ รักร้อย) มท. 24/08/2564
166 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน 3 ราย) (1. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์) ยธ. 24/08/2564
167 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายบรรสาน บุคนาค) นร.04 24/08/2564
168 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ กษ. 24/08/2564
169 ร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ฉบับปรับปรุง ภายใต้องค์การการค้าโลก (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้เเทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564)) ปสส. 24/08/2564
170 ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2021 (Ministers Responsible for Trade Meeting 2021) พณ. 24/08/2564
171 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ทส. 17/08/2564
172 งบการเงินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยธ. 17/08/2564
173 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 31) สลค. 17/08/2564
174 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 12/2564 นร. 17/08/2564
175 การพัฒนาระบบนิเวศทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดให้เกิด Digital government นร.09 17/08/2564
176 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care) ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา สว. 17/08/2564
177 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา สว. 17/08/2564
178 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564) ปสส. 17/08/2564
179 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2564 นร.11 สศช 17/08/2564
180 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 นร.11 สศช 17/08/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี