ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 5829 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 116574 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม 2564 นร.11 สศช 14/12/2564
162 เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2565 กค. 14/12/2564
163 รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 และประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ 2564 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กค. 14/12/2564
164 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” นร.04 14/12/2564
165 การจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) พม. 14/12/2564
166 รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นร. 14/12/2564
167 แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม กค. 14/12/2564
168 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 นร.11 สศช 14/12/2564
169 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 20/2564 นร. 14/12/2564
170 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นร.07 14/12/2564
171 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 3) สธ. 14/12/2564
172 การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน กต. 14/12/2564
173 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564) ปสส. 14/12/2564
174 ผลการพิจารณารายงานสรุปผลการรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 ของคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา สว. 14/12/2564
175 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กษ. 14/12/2564
176 ร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 11 กต. 14/12/2564
177 สรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการอุตสาหกรรมการบินกับภาคเศรษฐกิจของชาติ ส่วนเศรษฐกิจการบินสำหรับการแพทย์และดูแลสุขภาพ (Aviation Economy for Medical Care) ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา สว. 14/12/2564
178 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ลต. 14/12/2564
179 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564)] ปสส. 14/12/2564
180 ขออนุมัติแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ นร.14 14/12/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี