ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 5876 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 117506 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2565 นร.11 สศช 24/05/2565
162 การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร นร.08 24/05/2565
163 การดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กค. 24/05/2565
164 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 63/11 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชน การกำหนดค่าตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน พ.ศ. ....) นร.09 24/05/2565
165 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่่ ..) พ.ศ. .... (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 และวันจันทร์ที่ 23 พ.ศ. 2565)] ปสส. 24/05/2565
166 ข้อเสนอหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ป.ย.ป. 24/05/2565
167 ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) คค. 24/05/2565
168 การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (นางแอนเน็ต แคธเธอรีน ขุณิกากรณ์) กต. 24/05/2565
169 การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (นายมาร์โตโน อังกุซตี) กต. 24/05/2565
170 การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงซันโตโดมิงโก และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซันโตโดมิงโก สาธารณรัฐโดมินิกัน (นางมาเรียโฮเซ ตูรุย มาโยล) กต. 24/05/2565
171 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายอโณทัย ไทยวรรณศรี) ศธ. 24/05/2565
172 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ) มท. 24/05/2565
173 รัฐบาลสาธารณรัฐฟิจิเสนอขอให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิจิประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีเขตอาณาครอบครุมประเทศไทย และแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิประจำประเทศไทย (นายอะเมนาตาเว วากาซาวูวังกา เยาโวลี) กต. 24/05/2565
174 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (1. นายถวัลย์ วรรณกิจมงคล ฯลฯ จำนวน 3 คน) มท. 24/05/2565
175 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ฯลฯ รวม 7 ราย) นร.04 24/05/2565
176 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 [1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ฯลฯ จำนวน 10 รูป/คน] วธ. 24/05/2565
177 รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตผ. 17/05/2565
178 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ดศ. 17/05/2565
179 การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของเวทีทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศและคำมั่นโดยสมัครใจของไทย กต. 17/05/2565
180 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ศย. 17/05/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี