ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 5875 หน้า แสดงรายการที่ 141 - 160 จากข้อมูลทั้งหมด 117492 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
141 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 8/2565 นร.04 24/05/2565
142 การอนุมัติชำระเงินค่าบำรุงประจำปีแก่ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT - GT (CIMT) ประจำปี 2566 - 2570 นร.11 สศช 24/05/2565
143 การปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 นร.12 24/05/2565
144 การเลื่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี (วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565) นร.05 24/05/2565
145 ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองและด่านศุลกากรหนองคาย) กค. 24/05/2565
146 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 นร.11 สศช 24/05/2565
147 รายงานการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 นร.12 24/05/2565
148 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พน. 24/05/2565
149 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2565 นร.11 สศช 24/05/2565
150 การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร นร.08 24/05/2565
151 การดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กค. 24/05/2565
152 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 63/11 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชน การกำหนดค่าตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน พ.ศ. ....) นร.09 24/05/2565
153 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่่ ..) พ.ศ. .... (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 และวันจันทร์ที่ 23 พ.ศ. 2565)] ปสส. 24/05/2565
154 ข้อเสนอหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ป.ย.ป. 24/05/2565
155 ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) คค. 24/05/2565
156 การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (นางแอนเน็ต แคธเธอรีน ขุณิกากรณ์) กต. 24/05/2565
157 การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (นายมาร์โตโน อังกุซตี) กต. 24/05/2565
158 การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงซันโตโดมิงโก และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซันโตโดมิงโก สาธารณรัฐโดมินิกัน (นางมาเรียโฮเซ ตูรุย มาโยล) กต. 24/05/2565
159 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายอโณทัย ไทยวรรณศรี) ศธ. 24/05/2565
160 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ) มท. 24/05/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี