ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 141 - 160 จากข้อมูลทั้งหมด 121328 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
141 รายงานการศึกษา เรื่อง โอกาสของเศรษฐกิจชุมชนกับการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา สว. 03/03/2567
142 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา สว. 03/03/2567
143 ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงการเจรจาทวิภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธ์ุ ทส. 03/03/2567
144 การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ กต. 03/03/2567
145 การปรับปรุงแก้ไขความตกลงว่าด้วยน้ำตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Agreement : ISA) ฉบับปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) อก. 03/03/2567
146 การผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน InterPride World Conference และงาน WorldPride นร. 03/03/2567
147 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ.) นร.10 03/03/2567
148 การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง (ยกเว้นการยื่นแบบ ตม.6) นร. 03/03/2567
149 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นร. 03/03/2567
150 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่ต้องเร่งรัดติดตามโดยเร่งด่วน นร.04 03/03/2567
151 การสนับสนุนการดำเนินงานของสมัชชาเด็กและเยาวชน นร. 03/03/2567
152 การแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของหน่วยงานของรัฐทับซ้อนกัน นร. 03/03/2567
153 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) และแนวทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปสส. 03/03/2567
154 ร่างตราสารว่าด้วยการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (Instrument of Extension of the Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid: IOE of APG MOU) พน. 03/03/2567
155 การลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) นร.01 03/03/2567
156 การเร่งรัดกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย นร. 03/03/2567
157 ขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทส. 03/03/2567
158 การตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร นร. 03/03/2567
159 ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จำนวน 3 ฉบับ] นร.09 03/03/2567
160 รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่อง ขอให้สั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บริเวณเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ทส. 03/03/2567
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี