Loading...

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 5739 หน้า แสดงรายการที่ 121 - 140 จากข้อมูลทั้งหมด 114770 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121 การจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 ศธ. 09/02/2564
122 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 2/2563 กษ. 09/02/2564
123 ขออนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก พณ. 09/02/2564
124 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ กับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ศธ. 09/02/2564
125 การขอขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กค. 09/02/2564
126 รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการ (จำนวน 7 ราย) นร 05 09/02/2564
127 การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของเอกอัครราชทูต (1. นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร) กต. 09/02/2564
128 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)] ปสส. 09/02/2564
129 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ศธ. 09/02/2564
130 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสุพัชรี ธรรมเพชร) สธ. 09/02/2564
131 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... อก. 09/02/2564
132 รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย (นางทีซีทา มูลูเกทา ยีมาม) กต. 09/02/2564
133 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ศธ. 09/02/2564
134 รัฐบาลสาธารณรัฐซานมารีโนขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมารีโนประจำประเทศไทยและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมารีโนประจำประเทศไทย (นางสาวนิพพิทา ภักดีธนากุล) กต. 09/02/2564
135 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 3 ฉบับ นร.10 09/02/2564
136 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา สว. 09/02/2564
137 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 2 ฉบับ อก. 09/02/2564
138 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 อว. 09/02/2564
139 รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ทส. 09/02/2564
140 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) ปสส. 02/02/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี