ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 5829 หน้า แสดงรายการที่ 121 - 140 จากข้อมูลทั้งหมด 116577 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121 ข้อกำหนดและคำสั่งที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวม 3 ฉบับ นร.05 21/12/2564
122 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 2/2564 คค. 21/12/2564
123 โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 สำหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม คค. 21/12/2564
124 การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 คค. 21/12/2564
125 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2564 นร.11 สศช 21/12/2564
126 รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ คค. 21/12/2564
127 การให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายโสภณ เมฆธน) นร.04 21/12/2564
128 ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding : MOU) ด้านความร่วมมือความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับเทศบาลนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (Osaka City Government) สกพอ. 21/12/2564
129 ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหารแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร กษ. 21/12/2564
130 การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน ดศ. 21/12/2564
131 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 40/2564 นร.11 สศช 21/12/2564
132 รายงานผลการดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นร.12 21/12/2564
133 รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 พม. 21/12/2564
134 ผลการนำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 กต. 21/12/2564
135 แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2566 - 2569) กค. 21/12/2564
136 การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กค. 21/12/2564
137 การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. 21/12/2564
138 ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กค. 21/12/2564
139 แผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน ป.ย.ป. 21/12/2564
140 การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน พณ. 21/12/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี