ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6086 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 121701 - 121720 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121701 ขออนุมัติเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมและดูงาน / /2505
121702 ขออนุมัติเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษจำนวย3ราย / /2511
121703 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ของหน่วยราชการต่าง ๆ / /2510
121704 ความเคลื่อนไหวทางการค้าส่วนภูมิภาคประจำปักษ์ที่1 ของเดือนตุลาคม2513 / /2514
121705 รายงานการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 (Y2K) ช่วงที่สอง นร 29/02/2543
121706 การเสนอเรื่องแต่งตั้งข้าราชการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นร 29/02/2543
121707 แจ้งรายชื่อผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างละทิ้งงานเพิ่มเติม / /2516
121708 การประเมินผลการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2527 มท / /2528
121709 การใช้อำนาจตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นร / /2520
121710 แต่งตั้งรองประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า ศก / /2515
121711 รายงานเกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย คค / /2532
121712 การแต่งตั้งกรรมการ อ.ส.ม.ท.แทนผู้ที่ขอลาออก ** / /2531
121713 เพิกถอนการไฟฟ้าตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี / /2509
121714 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับแครนาดา กต / /2520
121715 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีการค้า(ฉบับที่ 196) พ.ศ.2531 / /2531
121716 การป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ คค / /2515
121717 ขออนุมัติยุบอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการยางกรมกสิกรรม เป็นอัตราชั้นเอกชั่วคราว / /2510
121718 โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานหนองหวาย / /2517
121719 ขอพระราชทานเลื่อนยศทหาร / /2510
121720 การกำหนดแผ่นประธาน (MASTER PLAN) การพัฒนาที่ดินชายทะเล / /2523
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี