ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6085 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 121681 - 121700 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121681 ขอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 15/01/2501
121682 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการกรมเสนาธิการกลาโหม กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 13/01/2501
121683 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 เพิ่มแทนประเภทที่ 2 ตามมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญ 13/01/2501
121684 ประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึก 13/01/2501
121685 แต่งตั้งผู้อำนวยการและกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 13/01/2501
121686 ตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 13/01/2501
121687 ตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี 2501 13/01/2501
121688 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เป็นภัยและไม่เป็นธรรมแก่สังคม 13/01/2501
121689 (1)เขาพระวิหาร (2)ยุบรัฐสภากัมพูชา 13/01/2501
121690 การเวนคืนที่ดินของทางราชการ (เสนอหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ครม.พิจารณาให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆถือปฏิบัติต่อไป) 09/10/2500
121691 จัดงานวันเกษตรที่อำเภอกำแพงแสน / /2523
121692 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน / /2507
121693 ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 200 ปีของสหรัฐอเมริกา / /2519
121694 การขอบำเหน็จความชอบให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งแอฟริกาใต้ มท / /2537
121695 การแต่งตั้งเอกอัครราชฑูตประจำลักเซมเบอร์ก / /2522
121696 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สร / /2512
121697 ร่างพระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร นร / /2530
121698 ร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....และร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิตฉบับที่ .. ** / /2531
121699 แต่งตั้งข้าราชการ / /2513
121700 รายงานสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกประจำเดือน / /2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี