ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6067 จากทั้งหมด 6078 หน้า แสดงรายการที่ 121321 - 121340 จากข้อมูลทั้งหมด 121549 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121321 การโดยสารเครื่องบินไปต่างประเทศ กค 19/03/2501
121322 แต่งตั้งผู้ดูแลนักเรียนไทยในออสเตรเลีย 19/03/2501
121323 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทย 19/03/2501
121324 การปรับปรุงกรรมการขององค์การโทรศัพท์ประเทศไทย 19/03/2501
121325 หลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุมัติเลื่อนข้าราชการชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 19/03/2501
121326 ให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน 19/03/2501
121327 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง กค 19/03/2501
121328 การควบคุมองค์การของรัฐบาล และบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า 50% กค 19/03/2501
121329 การจ่ายเงินของบริษัทและองค์การรัฐบาล กค 19/03/2501
121330 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 19/03/2501
121331 สันนิบาตช่วยป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ 12/03/2501
121332 บริษัทขนส่ง จำกัด 12/03/2501
121333 องค์การอุตสาหกรรมเพื่อการสหกรณ์ 12/03/2501
121334 กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 12/03/2501
121335 ที่ดินบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า 12/03/2501
121336 บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ขอตั้งโรงกลั่นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 12/03/2501
121337 การปรับปรุงกรรมการบริหารงานของการไฟฟ้ากรุงเทพ ฯ 12/03/2501
121338 การจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่โรงเรียนอาชีวศึกษา ของกรมอาชีวศึกษา กค 12/03/2501
121339 แต่งตั้งประธานกรรมการขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป 03/03/2501
121340 การเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 26/02/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี