ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6057 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 121121 - 121140 จากข้อมูลทั้งหมด 121336 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121121 กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 12/03/2501
121122 ที่ดินบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า 12/03/2501
121123 บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ขอตั้งโรงกลั่นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 12/03/2501
121124 การปรับปรุงกรรมการบริหารงานของการไฟฟ้ากรุงเทพ ฯ 12/03/2501
121125 การจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่โรงเรียนอาชีวศึกษา ของกรมอาชีวศึกษา กค 12/03/2501
121126 แต่งตั้งประธานกรรมการขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป 03/03/2501
121127 การเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 26/02/2501
121128 ขอความอุปถัมภ์ในการจัดงานนมัสการพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร 26/02/2501
121129 เงินเหลือจ่ายข้ามปี กค 26/02/2501
121130 อำนาจการงดปรับหรือลดค่าปรับแก่ผู้ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ตามระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างฯ กห 26/02/2501
121131 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ 19/02/2501
121132 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19/02/2501
121133 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุระกิจในต่างประเทศ กค 19/02/2501
121134 ขอความร่วมมือให้หน่ายราชการ องค์การ และบริษัทของรัฐบาลสั่งจ้างทำหรือสั่งซื้อเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรศัพท์ทุกชนิดจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแต่แห่งเดียว คค 19/02/2501
121135 การปูนบำเหน็จข้าราชการ 19/02/2501
121136 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 12/02/2501
121137 การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแองการา 12/02/2501
121138 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 12/02/2501
121139 ข้อบังคับร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ว่าด้วยการควบคุมทางศุลกากร 05/02/2501
121140 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี