ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6051 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 121001 - 121020 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121001 แต่งตั้งกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย กค / /2531
121002 คำตอบกระทู้ถามเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา (กระทู้ถามที่ 679 ร. เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก) สผ 29/02/2543
121003 กระทู้ถามที่ 679 ร. เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันทำให้ต้องเสียค่าใช่จ่ายจำนวนมากและกระทู้ถามที่ 710 ร. เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือ ม้า เพื่อใช้แรงงานในการเกษตร สผ 29/02/2543
121004 การแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ / /2518
121005 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สผ 29/02/2543
121006 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ..... มท 29/02/2543
121007 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... มท 29/02/2543
121008 ขอเชิญชวนหน่วยราชการทำความสะอาดเนื่องในสัปดาห์แห่งการทำความสะอาด 21-27 พฤศจิกายน 2518 / /2518
121009 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ..... มท 29/02/2543
121010 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน(ฉบับที่3) พ.ศ.2532 ** / /2532
121011 ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลลำภู ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนอง บัวลำภู พ.ศ. .... มท 29/02/2543
121012 กระทู้ถามที่ 253/2513 งบประมาณ ร.พ.ช จังหวัดกาฬสินธุ์ปี พ.ศ. 2513 / /2513
121013 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518(ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 209 (พ.ศ. 2538)ฯ (ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี) มท 29/02/2543
121014 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(ชั้นพิเศษ) (เลื่อนนายจรัส เทศวิศาลผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / /2501
121015 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522(แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1 วรรคสี่ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ฯ) มท 29/02/2543
121016 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับและใช้จ่ายเงินช่วยเหลือหรือสิ่งของที่มีผู้มอบให้เพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับทุ่นระเบิดสังหาร พ.ศ. .... กห 29/02/2543
121017 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการ Y2K กระทรวงคมนาคม และของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) คค 29/02/2543
121018 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศกรีซและอิสราเอล กต / /2507
121019 การส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ รส 29/02/2543
121020 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 (เมษายน - กันยายน 2542) ของกระทรวงอุตสาหกรรม อก 29/02/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี