ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6032 จากทั้งหมด 6057 หน้า แสดงรายการที่ 120621 - 120640 จากข้อมูลทั้งหมด 121139 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120621 การปล่อยคนอันธพาล 18/02/2502
120622 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2499 18/02/2502
120623 ทุนสำรอง 18/02/2502
120624 กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 18/02/2502
120625 การกำจัดสุนัขตามถนน 18/02/2502
120626 การย้ายโรงงานฟอกหนัง โรงเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร จากคลองเตย 18/02/2502
120627 ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราว 16/01/2502
120628 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 06/12/2501
120629 ให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ อก 01/12/2501
120630 เสนอเพื่อขอรับอนุมัติ 29/11/2501
120631 การฝากเงินขององค์การรัฐบาล 24/11/2501
120632 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 22/11/2501
120633 ให้หน่วยราชการร่วมมือใช้กระดาษไทย อก 20/11/2501
120634 ขอให้พิจารณาการออกประทานบัตร 18/11/2501
120635 การปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 29/10/2501
120636 คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม พ.ศ. 2497 20/10/2501
120637 ขออนุมัติโอนการไฟฟ้าชั่วคราวตำบลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ให้แก่ องค์การสะพานปลารับไปดำเนินการ (ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาต) 20/10/2501
120638 การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศข้างเคียง 20/10/2501
120639 รายงานกิจการค้าและฐานะการเงินบริษัทเกลือไทย จำกัด 15/10/2501
120640 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการชั้น 1 ของกรมตรวจราชการแผ่นดินเนื่องจากกฎ ก.พ. กำหนดให้มีตำแหน่งผู้ตรวจราชการชั้น 1 เทียบอธิบดีและชั้น 2 เทียบรองอธิบดีแล้วจึงขอแต่งตั้งผู้ตรวจราชการชั้น 1 รวม 7 ท่าน 15/10/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี