ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6031 จากทั้งหมด 6057 หน้า แสดงรายการที่ 120601 - 120620 จากข้อมูลทั้งหมด 121139 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120601 การคุมขังคนอันธพาล 25/02/2502
120602 มอบหมายให้ พลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานแทนนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
120603 กำหนดเขตโรงงานอุตสาหกรรม 18/02/2502
120604 การสร้างเมืองใหม่นอกเขตชุมนุมชน 18/02/2502
120605 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
120606 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
120607 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
120608 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
120609 การอพยพชาวญวน 18/02/2502
120610 ยกเลิกการสั่งเครื่องโทรทัศน์และการจดทะเบียนเครื่องรับวิทยุ 18/02/2502
120611 การจัดทำสถิติการปฏิบัติราชการ 18/02/2502
120612 การปรับปรุงสำนักนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
120613 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 18/02/2502
120614 การเลิกการสูบฝิ่น 18/02/2502
120615 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด 18/02/2502
120616 การอุตสาหกรรม 18/02/2502
120617 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
120618 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
120619 เกี่ยวแก่การคลัง, การเศรษฐกิจ 18/02/2502
120620 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด 18/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี