ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6010 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 120181 - 120200 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120181 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 6 ณ กรุงวอชิงตัน 26/04/2503
120182 การจัดตั้งหอบรรณสารแห่งชาติ 26/04/2503
120183 การโอนกิจการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ให้กองทัพอากาศรับไปดำเนินการ 19/04/2503
120184 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 19/04/2503
120185 (3)การสร้างท่าเรือศรีราชา และการขุดคอคอดกระ 19/04/2503
120186 นายกสมาคมพ่อค้าข้าวแห่งกรุงเทพฯ เสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการค้าข้าวกับตลาดต่างประเทศ 19/04/2503
120187 การฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 19/04/2503
120188 (1)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 (2)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วน ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 19/04/2503
120189 รัฐบาลอาเจนตินเชิญให้ส่งผู้แทนไปร่วมฉลองครบรอบ 150 ปี แห่งอิสรภาพของสาธารณรัฐอาเจนตินา 19/04/2503
120190 เงินทุนขององค์การแก้ว 19/04/2503
120191 ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.... 19/04/2503
120192 ผู้จัดการบริษัทฟูจิคาร์ มาพบ 19/04/2503
120193 (1)ขออนุมัติทำสัญญาจ้างวิศวกรสำรวจการตกตะกอน 19/04/2503
120194 ขอซื้อทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 19/04/2503
120195 การโอนเงินกู้ $3,500,000 จากโครงการโรงซ่อมเครื่องบินไปไว้ในโครงการสร้างสะพานและพิจารณาเอา มาใช้ในการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพฯ-นครปฐม 19/04/2503
120196 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ (กรมศุลกากร) 19/04/2503
120197 การเตรียมงานเกี่ยวแก่การจัดการประกันสังคม 19/04/2503
120198 (1)นโยบายการทำป่าไม้(2)การสำรวจจำแนกที่ดิน(3)ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (7 ฉบับ)(4)คำร้องทุกข์ของประชาชน 19/04/2503
120199 ขอต่อเวลาราชการให้ พลเอก หลวงสุรณรงค์ 19/04/2503
120200 การพิจารณาแก้ไขให้รถยนต์และประชาชนข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์ 19/04/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี