ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6008 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 120141 - 120160 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120141 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 12/05/2503
120142 การประชุมคณะมนตรีกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 12/05/2503
120143 การยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรสขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 12/05/2503
120144 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายกอง วิสุทธารมณ์-อธิบดีกรมพลศึกษา) 12/05/2503
120145 การเซ็นสัญญากับบริษัทรับเหมาออกแบบและก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 12/05/2503
120146 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 12/05/2503
120147 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/05/2503
120148 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมงานฉลองครบรอบ 150 ปี แห่งอิสรภาพของสาธารณรัฐอาเจนตินเพิ่มเติม 12/05/2503
120149 การพัฒนาการท้องถิ่นเกี่ยวกับ SEATO 03/05/2503
120150 การจัดงานแสดงสินค้าประจำปี 03/05/2503
120151 ขออนุมัติถือจ่ายเป็นเงินราชการลับ 03/05/2503
120152 การพิจารณาแก้ไขให้รถยนต์และประชาชนข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์ 03/05/2503
120153 การเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 15 03/05/2503
120154 รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีศูนย์กลางโทรคมนาคม 03/05/2503
120155 แต่งตั้งกรรมการขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 03/05/2503
120156 ขอต่อเวลาราชการ 03/05/2503
120157 เรือทางจังหวัดระยองเตรียมลักลอบหนีเข้าประเทศกัมพูชา 03/05/2503
120158 แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการการไฟฟ้ายันฮี 03/05/2503
120159 (1)ให้ลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา (2)การออมทรัพย์ของเด็กนักเรียน 03/05/2503
120160 การอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวทาสส์เข้ามาประเทศไทย 03/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี