ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6007 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 120121 - 120140 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120121 ขอเลื่อนนายธวัชชัย เดชาติวงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 20/05/2503
120122 ขอตั้งตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 20/05/2503
120123 ขออนุมัติสร้างตราไปรษณียากร 20/05/2503
120124 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 20/05/2503
120125 แต่งตั้งคณะผู้แทนในการพิจารณาระบบสินเชื่อการเกษตรร่วมกับธนาคารโลก 20/05/2503
120126 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมในสำนักงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ขององค์การสปอ. 20/05/2503
120127 เอกสิทธิและความคุ้มกันขององค์การ สปอ. 20/05/2503
120128 ร่างพรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พ.ศ. 25... 20/05/2503
120129 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่__ (พ.ศ.___) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2495 20/05/2503
120130 แต่งตั้งกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 20/05/2503
120131 การแต่งตั้งรองกงสุล ณ.นครสิงคโปร์ 20/05/2503
120132 การสร้างท่าเรือศรีราชาและการขุดคอคอดกระ 12/05/2503
120133 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12/05/2503
120134 การปฏิบัติของร้านฝิ่นไม่ถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาการจำหน่ายฝิ่น 12/05/2503
120135 (1)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 (2)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วน ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 12/05/2503
120136 การอนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 12/05/2503
120137 การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน 12/05/2503
120138 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (มล.เกษตร สนิทวงศ์ เป็นคณบดีคณะแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) 12/05/2503
120139 ขอแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 12/05/2503
120140 เอกสิทธิและความคุ้มกันขององค์การ สปอ. 12/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี