ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6005 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 120081 - 120100 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120081 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 03/06/2503
120082 ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกฉลองวันเด็กแห่งชาติ 03/06/2503
120083 นายบุญทอง สันติกาญจน์ ขอสัมปทานตั้งโรงทำการไฟฟ้าที่ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 03/06/2503
120084 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้ (ย.ช. ภาคใต้) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 03/06/2503
120085 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (กำหนดป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวน) 03/06/2503
120086 จำนวนนักเรียนระดับต่าง ๆ 03/06/2503
120087 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 03/06/2503
120088 การบำรุงรักษาพระราชอุทยานสราญรมย์ 03/06/2503
120089 ขออนุมัติให้ข้าราชการศุลกากรประจำในต่างประเทศ 03/06/2503
120090 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. .... 03/06/2503
120091 การกู้เงินค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL480) ครั้งที่ 2 27/05/2503
120092 การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ประเทศลาว 27/05/2503
120093 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 27/05/2503
120094 ขอรับนโยบายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า 27/05/2503
120095 การให้เช่าโรงงานทอกระสอบบางกระสอ 27/05/2503
120096 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบ ทหารเรือ ฉบับที่ .. 27/05/2503
120097 ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์ พ.ศ. 25.. และร่างพระราชบัญญัติการลิกไนท์ พ.ศ. 25.. 27/05/2503
120098 บริษัท เสตรท คอนโซลิเดเต็ด ทินไมน์ จำกัด ขอประนีประนอมเกี่ยวกับภาษีอากร 27/05/2503
120099 การก่อสร้างระบบโทรคมนาคม 27/05/2503
120100 เบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์ 27/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี