ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6004 จากทั้งหมด 6092 หน้า แสดงรายการที่ 120061 - 120080 จากข้อมูลทั้งหมด 121823 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120061 การทำสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐเอเมริกา 03/06/2503
120062 การแต่งตั้งข้าหลวงพาณิชย์ประจำเมืองฮ่องกง เป็นกงสุลอีกตำแหน่งหนึ่ง 03/06/2503
120063 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 03/06/2503
120064 ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกฉลองวันเด็กแห่งชาติ 03/06/2503
120065 นายบุญทอง สันติกาญจน์ ขอสัมปทานตั้งโรงทำการไฟฟ้าที่ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 03/06/2503
120066 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้ (ย.ช. ภาคใต้) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 03/06/2503
120067 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (กำหนดป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวน) 03/06/2503
120068 จำนวนนักเรียนระดับต่าง ๆ 03/06/2503
120069 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 03/06/2503
120070 การบำรุงรักษาพระราชอุทยานสราญรมย์ 03/06/2503
120071 ขออนุมัติให้ข้าราชการศุลกากรประจำในต่างประเทศ 03/06/2503
120072 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. .... 03/06/2503
120073 การกู้เงินค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL480) ครั้งที่ 2 27/05/2503
120074 การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ประเทศลาว 27/05/2503
120075 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 27/05/2503
120076 ขอรับนโยบายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า 27/05/2503
120077 การให้เช่าโรงงานทอกระสอบบางกระสอ 27/05/2503
120078 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบ ทหารเรือ ฉบับที่ .. 27/05/2503
120079 ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์ พ.ศ. 25.. และร่างพระราชบัญญัติการลิกไนท์ พ.ศ. 25.. 27/05/2503
120080 บริษัท เสตรท คอนโซลิเดเต็ด ทินไมน์ จำกัด ขอประนีประนอมเกี่ยวกับภาษีอากร 27/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี