ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6004 จากทั้งหมด 6031 หน้า แสดงรายการที่ 120061 - 120080 จากข้อมูลทั้งหมด 120603 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120061 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 25/02/2502
120062 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้นายทหารต่างประเทศ 25/02/2502
120063 รัฐบาลนอรเวย์ทาบทามขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เมอสิเออร์ ดิทเลฟ คนุดเสน เป็นอัครราชทูตประจำประเทศไทย 25/02/2502
120064 ขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 3 อัตรา 25/02/2502
120065 การคุมขังคนอันธพาล 25/02/2502
120066 มอบหมายให้ พลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานแทนนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
120067 กำหนดเขตโรงงานอุตสาหกรรม 18/02/2502
120068 การสร้างเมืองใหม่นอกเขตชุมนุมชน 18/02/2502
120069 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
120070 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
120071 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
120072 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
120073 การอพยพชาวญวน 18/02/2502
120074 ยกเลิกการสั่งเครื่องโทรทัศน์และการจดทะเบียนเครื่องรับวิทยุ 18/02/2502
120075 การจัดทำสถิติการปฏิบัติราชการ 18/02/2502
120076 การปรับปรุงสำนักนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
120077 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 18/02/2502
120078 การเลิกการสูบฝิ่น 18/02/2502
120079 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด 18/02/2502
120080 การอุตสาหกรรม 18/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี