ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6002 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 120021 - 120040 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120021 ร่างพระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่4) พ.ศ.25... 21/06/2503
120022 องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป(อ.ส.ร.)ของกระทรวงกลาโหมของดเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุจำเป็นที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ 21/06/2503
120023 ระเบียบการถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 21/06/2503
120024 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 7) 15/06/2503
120025 การต่อสัญญาช่วยเหลือทางวิชาการ 15/06/2503
120026 การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน 15/06/2503
120027 การโอนและแต่งตั้งนายบุญชนะ อัตถากร ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 15/06/2503
120028 การพิจารณาแก้ไขให้รถยนต์และประชาชนข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์ 15/06/2503
120029 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล พ.ศ.2498 15/06/2503
120030 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 15/06/2503
120031 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. .... 15/06/2503
120032 ดวงตราไปรษณียากรปีสากลแห่งผู้ลี้ภัย 15/06/2503
120033 ขอยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษและขอเลื่อนชั้นข้าราชการ (นายสมอาจ กุยยานนท์) 15/06/2503
120034 ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 15/06/2503
120035 บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด 15/06/2503
120036 ส่งข้าวไปให้รัฐบาลฮ่องกงเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย 15/06/2503
120037 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอจักราช อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพล อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อำเภอกุมภวาปี อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 15/06/2503
120038 การแต่งตั้งข้าราชการที่ยืมมาจากสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งเพื่อให้มีอำนาจตามกฎหมาย 15/06/2503
120039 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 15/06/2503
120040 การกู้เงินค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL480) ครั้งที่ 2 15/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี