ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6001 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 120001 - 120020 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120001 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเจรจาขายข้าวให้ต่างประเทศ 28/06/2503
120002 ลาวได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนอีกเท่าตัว 28/06/2503
120003 การปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ถูกแผ้วถางไว้ 28/06/2503
120004 แต่งตั้งเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส 28/06/2503
120005 เงินกู้ ไอ.ซี.เอ ปี1956 และปี 1957 28/06/2503
120006 การขอผู้เชี่ยวชาญขององค์การศึกษาฯ สหประชาชาติมาสำรวจการศึกษาตามแบบการส่งเสริมการประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับขององค์การศึกษาฯสหประชาชาติ 21/06/2503
120007 การประชุมสหประชาชาติเพื่อพิจารณาร่างความตกลงดีบุกฉบับใหม่ 21/06/2503
120008 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25 แห่งพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 21/06/2503
120009 อุทกภัยในประเทศฟิลิปปินส์ 21/06/2503
120010 บริษัทโตโยแมนกาไกชา จำกัด เสนอบริการปรับปรุงและขยายกิจการประปากรุงเทพ 21/06/2503
120011 ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน 21/06/2503
120012 การแสดงศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา 21/06/2503
120013 การลงทุนในบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 21/06/2503
120014 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ-สระบุรี 21/06/2503
120015 นางเล็ก พิชญกุล ขอสัมปทานตั้งโรงทำกรไฟฟ้าที่ตำบลเมืองพานอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 21/06/2503
120016 ฟิลิปปินส์เชิญไทยเข้าเป็นสมาชิก EROPA 21/06/2503
120017 การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 21/06/2503
120018 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษในมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 21/06/2503
120019 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญญะบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 21/06/2503
120020 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 21/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี