ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 5829 หน้า แสดงรายการที่ 101 - 120 จากข้อมูลทั้งหมด 116578 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
101 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสิปป์บวร แก้วงาม) พศ. 28/12/2564
102 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายโอภาส ทองยงค์ ฯลฯ จำนวน 9 ราย) กษ. 28/12/2564
103 แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้แก่ประชาชน กห. 21/12/2564
104 ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพลังงาน พน. 21/12/2564
105 การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 มท. 21/12/2564
106 การดำเนินโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม "ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 วธ. 21/12/2564
107 สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564) นร.04 21/12/2564
108 ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงอุตสาหกรรม อก. 21/12/2564
109 ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน นร.12 21/12/2564
110 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กค. 21/12/2564
111 การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน นร16 21/12/2564
112 ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กห. 21/12/2564
113 ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 28 กค. 21/12/2564
114 รายงานความก้าวหน้าการพิจารณาของศาลปกครองกลางและการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 1948/2563 ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) นร.01 21/12/2564
115 การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี นร.04 21/12/2564
116 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2564 นร.04 21/12/2564
117 ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 กค. 21/12/2564
118 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564) ปสส. 21/12/2564
119 การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของสำนักเลขาธิการอาเซียน ในการต่ออายุ ครั้งที่ 3 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลียกับรัฐบาลแห่งประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที่ 2 และการแก้ไขข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ กต. 21/12/2564
120 การให้คำมั่นทางการเมืองอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือด้านภาษีของสหภาพยุโรป (EU List of Non- cooperative Jurisdictions for Tax Purposes : EU List) ข้อ 3.2 กค. 21/12/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี