ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 101 - 120 จากข้อมูลทั้งหมด 121705 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
101 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นร.14 04/06/2567
102 การเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) นร. 04/06/2567
103 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ กค. 04/06/2567
104 การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือไตรภาคี (มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ) ค.ศ. 1976 รง. 04/06/2567
105 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์) สธ. 04/06/2567
106 รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พณ. 28/05/2567
107 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) สผ. 28/05/2567
108 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รง. 28/05/2567
109 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อว. 28/05/2567
110 ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. .... ตช. 28/05/2567
111 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. .... ทส. 28/05/2567
112 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร.01 28/05/2567
113 ร่างวาระแห่งแอนติกาและบาร์บูดาสำหรับรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก-ปฏิญญาฉบับใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองที่มีความยืดหยุ่น กต. 28/05/2567
114 ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายกำหนดระยะเวลาการขอให้รับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. 2566) กค. 28/05/2567
115 ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา 1672 มท. 28/05/2567
116 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่หมู่เกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. .... ทส. 28/05/2567
117 ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นร.07 28/05/2567
118 รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สผผ. 28/05/2567
119 การแต่งตั้งประธานผู้แทนการค้าไทย นร.04 28/05/2567
120 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศร. 28/05/2567
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี