ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5910 จากทั้งหมด 6031 หน้า แสดงรายการที่ 118181 - 118200 จากข้อมูลทั้งหมด 120603 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118181 ร่างกฏกระทรวงการคลัง ฉบับที่...(พ.ศ.25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.2495 28/02/2504
118182 ผลการพิจารณาตรวจบัญชีรายการเครื่องจักรเพื่องดเว้นอากรขาเข้า 28/02/2504
118183 การทำสัญญากับบริษัทเดอเกรมองต์ แอคฟิ 28/02/2504
118184 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายเครือ ลักษณะโปเศศ) 28/02/2504
118185 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายแสวง กุลทองคำ) 28/02/2504
118186 แต่งตั้งคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 28/02/2504
118187 เชิญให้เข้าร่วมในการประกวดเกี่ยวกับพระคัมภีร์โกหร่าน 28/02/2504
118188 คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28/02/2504
118189 การตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร 28/02/2504
118190 คำแปลข่าวเรื่องเอลเลนเดอร์เร่งให้สหรัฐตัดความช่วยเหลือไทย 28/02/2504
118191 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตำแหน่งหัวหน้าแผนกคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 28/02/2504
118192 เบี้ยประชุมกรรมการ การลิกไนท์ 28/02/2504
118193 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 15 28/02/2504
118194 เงินค่าใช้จ่ายสำหรับกองอาสารักษาดินแดน 28/02/2504
118195 นายยู่เพี้ยน ณ นคร ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำแร่ ที่เกาะสมุย และเกาะพงัน 28/02/2504
118196 รัฐบาลเวียดนามขอแต่งตั้งนาย CAO THAI BAO เป็นเอกอัครราชฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย 28/02/2504
118197 แผนดำเนินงานศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย 28/02/2504
118198 การให้ความสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีความตกลงดีบุกระหว่างประเทศโดยจำกัดเฉพาะประเทศ ที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ 28/02/2504
118199 โครงการปรับปรุงวิทยาลัยธนบุรี ของกระทรวงศึกษาธิการ 28/02/2504
118200 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายสมาน บุราวาศ) 28/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี