ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5909 จากทั้งหมด 6031 หน้า แสดงรายการที่ 118161 - 118180 จากข้อมูลทั้งหมด 120603 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118161 ผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างที่ละทิ้งงาน 14/03/2504
118162 บริษัทในประเทศเบลเยี่ยมรับจัดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าด้วยกำลังไอน้ำ 14/03/2504
118163 ขออนุมัติโอนกิจการไฟฟ้าตำบลคชสิทธิ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 14/03/2504
118164 ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.25..) ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 14/03/2504
118165 สาส์นของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล 14/03/2504
118166 การเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อใช้แก่ทหารและพลเรือนในยามฉุกเฉินและการฉีดยา TETANU TOXOID ป้องกันบาดทะยักให้แก่ทหารใหม่ 14/03/2504
118167 ขออนุมัติโอนกิจการไฟฟ้าที่ตลาดประตูน้ำพระอินทร์ ต.เชี่ยงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 14/03/2504
118168 แต่งตั้งกรรมการเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งจะมาเยือนประเทศไทย 14/03/2504
118169 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายเคนเนธ ที.ยังเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย 07/03/2504
118170 ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (1)ร่วมทุนกับบริษัทแผนอเมริกัน (PAA) ตามโครงการจัดสร้างโรงแรม (2)เรื่องเบ็ดเตล็ด 07/03/2504
118171 ขอพระราชทานยศนายพลตำรวจ 07/03/2504
118172 การควบคุมผู้ป่วยเรื้อรังขอทาน 07/03/2504
118173 การจัดส่งคณะนาฎศิลปไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น 07/03/2504
118174 การแต่งตั้งเอกอัครราชฑูตไปประจำประเทศต่าง ๆ 07/03/2504
118175 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ (Mr.J.A.L. Hert) 07/03/2504
118176 การจัดรถม้าพระที่นั่ง 07/03/2504
118177 คณะเพรสไบทีเรียนเสนอขายที่ดิน 07/03/2504
118178 การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรี สปอ.ครั้งที่ 7 07/03/2504
118179 รายละเอียดเกี่ยวกับขอเหมาจ่ายค่าพาหนะแก่เจ้าหน้าที่วิชาการ 07/03/2504
118180 การบูรณะพัฒนาจังหวัดภาคใต้ 07/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี