ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5908 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 118141 - 118160 จากข้อมูลทั้งหมด 121505 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118141 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประธานาธิบดีปากีสถาน 27/02/2505
118142 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27/02/2505
118143 นักโทษแหกคุก 20/02/2505
118144 การปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม 20/02/2505
118145 ขอยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษ และขอเลื่อนชั้นข้าราชการ (นายสมชาย กลิ่นแก้ว) 20/02/2505
118146 รายงานผลการดูงานของคณะทูตสันถวไมตรีในการไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 20/02/2505
118147 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอภาชีและอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 20/02/2505
118148 การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่รัฐเชียงตุง 20/02/2505
118149 ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย 20/02/2505
118150 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแก้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20/02/2505
118151 การปรับปรุงคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 20/02/2505
118152 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายหลังประมูลเสร็จแล้ว 20/02/2505
118153 โรงพยาบาลไม่มียาจำหน่ายให้คนไข้เพียงพอ 20/02/2505
118154 การลงนามความตกลงระงับปัญหาเงินเยนพิเศษ 20/02/2505
118155 ยูซอมขอทราบนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/02/2505
118156 ตำแหน่งพนักงานวิจัย (RESEARCH OFFICER) ของ สปอ. 20/02/2505
118157 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศฟินแลนด์ 20/02/2505
118158 การส่งอาหารเหลือใช้ไปให้ประชาชนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการอาหารแห่งโลก 20/02/2505
118159 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. .... 20/02/2505
118160 ขออนุมัติไม่ดำเนินคดี พันตรี ศิริเชิด สาตราภัย กับพวก 20/02/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี