ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5907 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 118121 - 118140 จากข้อมูลทั้งหมด 121517 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118121 ผลการส่งเสริมและเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 06/03/2505
118122 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (นายระบิล สีตะสุวรรณ) 06/03/2505
118123 ผู้ต้องหาคดีการเมืองคอมมิวนิสต์ร้องว่ากรมราชทัณฑ์ไม่มีอำนาจควบคุม 06/03/2505
118124 การพิจารณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อกัมพูชา 06/03/2505
118125 การเก็บอากรนมผงตราหมี 06/03/2505
118126 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ - ตราด 06/03/2505
118127 รายนามและประวัติคณะรัฐมนตรีชั่วคราวของพม่า 06/03/2505
118128 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พ.ศ. .2505 และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2505 06/03/2505
118129 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 06/03/2505
118130 การค้าทองคำของประเทศไทยและประเทศลาว 06/03/2505
118131 การสำรวจเพื่อทำการระบายน้ำในเขตจังหวัดพระนครโดยความช่วยเหลือของรัฐบาลอังกฤษ ภายใต้แผนการโคลัมโบ 06/03/2505
118132 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ .. 06/03/2505
118133 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ 27/02/2505
118134 การปรับปรุงที่ดินบริเวณแหล่งปรับปรุงชุมชนท่าวาสุกรี 27/02/2505
118135 สำนักงานพลังปรมาณูเพื่อสันติเสนอแก้ไขสัญญาขายเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 27/02/2505
118136 รัฐบาลลาวขอขยายความตกลงส่งสินค้าผ่านแดน 27/02/2505
118137 สมาคมผู้สื่อข่าวสหประชาชาติขอให้บริจาคเงินบำรุง ทุนการศึกษาเพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่นาย DAG HAMMARAKJOLD 27/02/2505
118138 การใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 27/02/2505
118139 งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2506 27/02/2505
118140 ให้ พลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 27/02/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี