ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5907 จากทั้งหมด 6031 หน้า แสดงรายการที่ 118121 - 118140 จากข้อมูลทั้งหมด 120603 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118121 ลดภาษีสุรา (แอลกอฮอล์) ใช้ในการอุตสาหกรรมผลิตยารักษาโรค 21/03/2504
118122 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 21/03/2504
118123 การเปลี่ยนแปลงพัดยศสมณศักดิ์ 21/03/2504
118124 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... 21/03/2504
118125 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งรองอธิบดี กรมกสิกรรม (นายเริ่ม บูรณฤกษ์) 14/03/2504
118126 การบัญญัติศัพท์ภาษาไทย 14/03/2504
118127 รายชื่อผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยทางเครื่องบิน 14/03/2504
118128 ขออนุมัติจัดงานฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก 14/03/2504
118129 การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอัดน้ำยาไม้ 14/03/2504
118130 การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 14/03/2504
118131 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขออนุมัติซื้อพันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาล 14/03/2504
118132 การนับเวลาราชการของข้าราชการวิสามัญที่ตัดอัตราไปตั้งจ่ายจากงบประมาณค่าใช้สอย 14/03/2504
118133 (1)คณะทูตการค้าพิเศษของสหภาพอาฟริกาใต้จะเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย (2)การมาเยือนประเทศไทยของคณะฑูตการค้าสหภาพอาฟริกาใต้ 14/03/2504
118134 การประชุมพัฒนาการท้องถิ่นขององค์การ สปอ. 14/03/2504
118135 รัฐบาลสิงคโปร์เชิญไปในงานแสดงทางอากาศนานาชาติ 14/03/2504
118136 แผนดำเนินงานศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย 14/03/2504
118137 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.2504 14/03/2504
118138 ขอตัดบัญชีเป็นสูญในกรณีเงินค่าข้าวเสื่อมคุณภาพ ของจังหวัดปัตตานี 14/03/2504
118139 ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.... ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 14/03/2504
118140 ข้อเสนอเพื่อการจัดตั้งสถาบันเกษตรกรรมเขตร้อนและเขตอบอุ่นภายใต้องค์การ สปอ. 14/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี