ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5906 จากทั้งหมด 6031 หน้า แสดงรายการที่ 118101 - 118120 จากข้อมูลทั้งหมด 120603 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118101 ขออนุมัติส่งผู้แทนไทยไปประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของ เอฟ.เอ.โอ. เพื่อพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารเหลือใช้ให้แก่ประเทศที่ขาดแคลน 21/03/2504
118102 ขออนุมัติหลักการให้ความช่วยเหลือพันธุ์พืชแก่กสิกรโดยวิธีไม่ให้เปล่า 21/03/2504
118103 การจัดงานรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2504 21/03/2504
118104 ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เป็นกรณีพิเศษ 21/03/2504
118105 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประจำสำนักงานความมั่นคง สปอ. 21/03/2504
118106 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม 21/03/2504
118107 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 21/03/2504
118108 ขออนุมัติย้ายสถานอบรมและฝึกอาชีพไปอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 21/03/2504
118109 ระเบียบการจ่ายเงินค่าทำการล่วงเวลา พ.ศ. .... 21/03/2504
118110 รัฐบาลเกาหลีขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะแขกของรัฐบาล 21/03/2504
118111 ร่างพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 21/03/2504
118112 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 21/03/2504
118113 นางบุญนาค กรรณสูตร ขอต่ออายุทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตลาดดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 21/03/2504
118114 การสร้างสนามบินใน 4 จังหวัดภาคใต้ 21/03/2504
118115 ผลการประกวดราคาโรงไฟฟ้ากระบี่ 21/03/2504
118116 ฝ่ายญี่ปุ่นขอแก้ไขข้อความปลีกย่อยในข้อตกลงเกี่ยวแก่วิธีปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญาแก่ทหารสหประชาชาติที่กระทำความผิดขึ้นในญี่ปุ่น 21/03/2504
118117 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดธุรกิจธนาคารออมสิน พ.ศ. 2504 พร้อมด้วยกฎกระทรวง 21/03/2504
118118 ขออนุมัติเพิ่มเติมระยะเวลาจัดการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการทำแผนที่สำหรับเอเซียและตะวันออกไกลครั้งที่3 ณ ศาลาสันติธรรมกรุงเทพฯ 21/03/2504
118119 รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการท้องถิ่น ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ 21/03/2504
118120 คณะกรรมการจัดดำเนินงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 21/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี