ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5906 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 118101 - 118120 จากข้อมูลทั้งหมด 121505 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118101 การจัดพิมพ์จดหมายอากาศ 13/03/2505
118102 การก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ของกรมประมวลข่าวกลาง 13/03/2505
118103 ขออนุญาตจัดการแสดงกิจการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูให้ประเทศไทย 13/03/2505
118104 การค้ำประกันเงินกู้สำหรับสร้างโรงจักรพระนครเหนือหน่วยที่ 2 ของการไฟฟ้ายันฮี 13/03/2505
118105 ขอผูกพันงบประมาณปี 2506 มท 13/03/2505
118106 คำแปลจดหมายของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 13/03/2505
118107 ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันอาจจะมาเยื่ยมประเทศไทย 06/03/2505
118108 การศึกษาปัญหาการเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 06/03/2505
118109 ผลการส่งเสริมและเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 06/03/2505
118110 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (นายระบิล สีตะสุวรรณ) 06/03/2505
118111 ผู้ต้องหาคดีการเมืองคอมมิวนิสต์ร้องว่ากรมราชทัณฑ์ไม่มีอำนาจควบคุม 06/03/2505
118112 การพิจารณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อกัมพูชา 06/03/2505
118113 การเก็บอากรนมผงตราหมี 06/03/2505
118114 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ - ตราด 06/03/2505
118115 รายนามและประวัติคณะรัฐมนตรีชั่วคราวของพม่า 06/03/2505
118116 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พ.ศ. .2505 และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2505 06/03/2505
118117 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 06/03/2505
118118 การค้าทองคำของประเทศไทยและประเทศลาว 06/03/2505
118119 การสำรวจเพื่อทำการระบายน้ำในเขตจังหวัดพระนครโดยความช่วยเหลือของรัฐบาลอังกฤษ ภายใต้แผนการโคลัมโบ 06/03/2505
118120 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ .. 06/03/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี