ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5905 จากทั้งหมด 6031 หน้า แสดงรายการที่ 118081 - 118100 จากข้อมูลทั้งหมด 120603 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118081 การขอยกเว้นภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ในการซื้อรถยนต์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ 28/03/2504
118082 ขอต่อเวลาราชการ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 28/03/2504
118083 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงแหล่งชุมชนใหม่ 28/03/2504
118084 ประเทศลาวขออนุญาตนำสัตว์ผ่านราชอาณาจักร 28/03/2504
118085 แต่งตั้งอุปนายกกิตติมศักดิ์ในคณะลูกเสือแห่งชาติ (พลเอกประภาส จารุเสถียร) 28/03/2504
118086 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 28/03/2504
118087 ขออนุมัติแก้ไขสัญญา 28/03/2504
118088 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 28/03/2504
118089 (1)ระเบียบวาระประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ) ครั้งที่ 1 (2)ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (3)ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญพักการประชุมในฤดูร้อน (4)ขยายเวลาหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 28/03/2504
118090 ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทยตามโครงการ2 ปี 28/03/2504
118091 การก่อสร้างโรงฝึกงาน บ้านพักภารโรงส้วม วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี 28/03/2504
118092 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... 28/03/2504
118093 คำร้องของผู้ต้องหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ 21/03/2504
118094 เอกอัครราชทูตโซเวียตเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสาส์นจากประธานาธิบดีโซเวียต 21/03/2504
118095 พระราชทานเงินซื้อเครื่องกลั่นน้ำ 21/03/2504
118096 การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 7 21/03/2504
118097 การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้น 21/03/2504
118098 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ.ซี.เอ.สำหรับปี 2504 21/03/2504
118099 การสำรวจการตกตะกอนในลำน้ำเจ้าพระยา 21/03/2504
118100 การกู้เงินเพื่อสร้างระบบส่งกำลังไฟฟ้าและปรับปรุงระบบจำหน่ายสำหรับการไฟฟ้าต่างๆ ในเขตยันฮี 21/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี