ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5905 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 118081 - 118100 จากข้อมูลทั้งหมด 121517 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118081 การประชุมคณะมนตรีดีบุก ฯ ที่กรุงเทพ ฯ 27/03/2505
118082 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมในการประชุมพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาสา 27/03/2505
118083 โครงการขยายการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยขององค์การศึกษาฯ สหประชาชาติตามแผนงานการาจี 27/03/2505
118084 เบี้ยประชุมกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม 27/03/2505
118085 โครงการช่วยเหลือการศึกษาในอาฟริกาขององค์การศึกษา ฯ สหประชาชาติ 27/03/2505
118086 ขอกำหนดอัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเป็นข้าราชการ ธุรการสามัญชั้นพิเศษ (นายสง่า ลีนะสมิต) 20/03/2505
118087 (1) การใช้เงินเยนพิเศษ (2) นายเสอร์จริพส์ เรียกร้องค่าจ้างตามสัญญาที่ได้บอกเลิกแล้ว สำหรับเงินเยนพิเศษ ที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะชำระให้รัฐบาลไทยอีกเก้าพันหกร้อยล้านเยน 20/03/2505
118088 การแบ่งส่วนราชการสำนักงานพลังงานประมาณูเพื่อสันติ 20/03/2505
118089 ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดปฐมพานิช และที่ธรณีสงฆ์ วัดสายห้วยแก้ว ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. .... 20/03/2505
118090 ร่างพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 20/03/2505
118091 ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่นายเชาว์ วงศาโรจน์ พ.ศ. .... 20/03/2505
118092 ขอผ่อนผันไม่ดำเนินคดีอาญา 20/03/2505
118093 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลในคณะทูตต่างประเทศในโอกาสพ้นตำแหน่ง (เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์) 20/03/2505
118094 การทำความตกลงทางการค้ากับรัฐบาลพม่า 20/03/2505
118095 ขออนุมัติอัตราเบี้ยประชุมกรรมการขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป 20/03/2505
118096 การกำหนดเงินเดือนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง 20/03/2505
118097 ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การเชื้อเพลิง 20/03/2505
118098 การประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจของ สปอ. 20/03/2505
118099 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการส่งออกไปนอกและนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าที่ถูกควบคุม 20/03/2505
118100 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 20/03/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี