ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5904 จากทั้งหมด 6092 หน้า แสดงรายการที่ 118061 - 118080 จากข้อมูลทั้งหมด 121823 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118061 คณะกรรมการความช่วยเหลือทางพัฒนาการ 10/07/2505
118062 ธนาคารอาคารสงเคาะห์ขอแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุ 10/07/2505
118063 บริษัทพูนภัณฑ์ฯ ขอสำรวจและทำเหมืองแร่เหล็กที่จังหวัดจันทบุรี 10/07/2505
118064 บริษัทมีแนค จำกัด ขอสำรวจและทำเหมืองแร่ทองแดงที่จังหวัดน่าน 10/07/2505
118065 ขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 10/07/2505
118066 กรมโลหกิจขอสำรวจแหล่งแร่เหล็ก โดยความช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี 10/07/2505
118067 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (ม.จ. ยาใจ จิตรพงศ์) 10/07/2505
118068 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท้องที่การไฟฟ้ายันฮี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/07/2505
118069 ร่างพระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข้าให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/07/2505
118070 พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้ขอต่อเวลาราชการ 03/07/2505
118071 ฟิลิปปินส์เสนอให้คณะนาฎศิลป์ฟิลิปปินส์มาแสดงเพื่อการกุศลภายใต้สมาคม "อาสา" 03/07/2505
118072 ขออนุมัติจำกัดวิธีทำการให้ผู้รับสัมปทานทำไม้สักในป่าผูกขาดและป่าสัมปทานปฏิบัติ 03/07/2505
118073 การขอความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษสหประชาชาติ เพื่อการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อทดลอง และปรับปรุงโทรคมนาคม 03/07/2505
118074 ร่างพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. .... 03/07/2505
118075 ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดปฐมพานิช และที่ธรณีสงฆ์วัดสายห้วยแก้ว ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. .... 03/07/2505
118076 เงินราชการลับ (คณะที่ปรึกษาการข่าว) 03/07/2505
118077 ขออนุมัติยืมเงินประกันการใช้น้ำทดรองจ่ายสำหรับดำเนินการจัดซ่อมผิวถนนและค่าใช้จ่ายในการนี้ขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายจ่ายปี 2506 03/07/2505
118078 สหรัฐอเมริกา เสนอช่วยเหลือในการจัดตั้งสถานีวิทยุขนาด 50 กิโลวัตต์ และ 1,000 กิโลวัตต์ (V.O.A.) ในประเทศไทย 03/07/2505
118079 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นมาเป็นชั้นพิเศษ (นายชายไชย ถาวรธาร) 03/07/2505
118080 การขอความช่วยเหลือภายใต้โครงการขยายความช่วยเหลือทางวิชาการของสหประชาชาติ 03/07/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี