ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5903 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118041 - 118060 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118041 งบประมาณในการสร้างทางด้านอรัญญประเทศ 14/11/2504
118042 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 14/11/2504
118043 การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่นักบินทำเครื่องบินตก 14/11/2504
118044 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตลาดประเวศ ตำบลประเวศ อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร 14/11/2504
118045 แต่งตั้งและเลื่อนข้าราชการ (นายพร ทองพูนศักดิ์ , นายศิริ สุขกิจ) 14/11/2504
118046 การแก้ไขภาวะการอุตสาหกรรมน้ำตาล 14/11/2504
118047 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... 14/11/2504
118048 การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 14/11/2504
118049 ร่างกฏกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 14/11/2504
118050 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการชนบทในความอุปถัมภ์ขององค์การ สปอ. 14/11/2504
118051 ขอเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (นายสวัสดิ์ ภูมิรัตน์) 14/11/2504
118052 ร่างพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.. 14/11/2504
118053 การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน มท 14/11/2504
118054 ร่างกฎกระทรวงกำหนดเป็นป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 (ป่าสักพุ่มแก) 14/11/2504
118055 ร่างพระราชกฤษฏีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. .... 14/11/2504
118056 การจัดตั้งแผนโทรคมนาคมในวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ 14/11/2504
118057 ขอแก้ไขสัญญาซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าของนักเรียนจ่าพยาบาลหญิง 14/11/2504
118058 ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อไปร่วมงานสัปดาห์แห่งวิทยาศาสตร์ 10/11/2504
118059 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 10/11/2504
118060 ขออนุมัติซื้อบ้าน "หอเจียงจันทร์" ของเจ้าขุนศึกที่เชียงตุง รัฐฉานเป็นทีทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเชียงตุง 10/11/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี