ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5903 จากทั้งหมด 6006 หน้า แสดงรายการที่ 118041 - 118060 จากข้อมูลทั้งหมด 120112 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118041 ขอตัดจำนวนเงินรายที่ นายกำธร ภักดี สมุห์บัญชีป่าไม้เขตเชียงใหม่ยักยอก ออกจากบัญชีเป็นเงินสูญ 06/09/2503
118042 การเจรจาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 06/09/2503
118043 การอุดหนุนโรงงานรัฐบาล 06/09/2503
118044 การอุดหนุนโรงงานรัฐบาล 06/09/2503
118045 ขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมผลิตแปรงสีฟันภายในประเทศ 06/09/2503
118046 (1)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 (2)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วน ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 06/09/2503
118047 รัฐเซเนกัลถอนตัวออกจากสหพันธ์มาลีเป็นรัฐอิสระ 06/09/2503
118048 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขาใหญ่ 06/09/2503
118049 การปรับปรุงกรมอัยการ 06/09/2503
118050 แต่งตั้งตำแหน่งสภานายกกิตติมศักดิ์ในคณะลูกเสือแห่งชาติ 06/09/2503
118051 ยืมตัวข้าราชการกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ไปช่วยปฏิบัติราชการทางสำนักงาน ก.ต.ภ. 06/09/2503
118052 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอภูเวียง และกิ่งอำเภอหนองเรือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... 30/08/2503
118053 ร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่...) พ.ศ... 30/08/2503
118054 ร่างพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 30/08/2503
118055 แบบผ้ากันเปื้อนสำหรับผู้ปรุงและจำหน่ายอาหารและน้ำแข็งในเขตเทศบาล 30/08/2503
118056 ขอต่อเวลาราชการ 30/08/2503
118057 การก่อสร้างต่อเติมพระที่นั่งบรมพิมาน และสร้างอาคารรับรองแขกเมือง 30/08/2503
118058 ร่างพระราชบัญญัติจัดที่ดินที่เพื่อการครองชีพ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 30/08/2503
118059 สหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขมจำกัดสินใช้ ขออนุญาตทำการไฟฟ้าที่ชั่วคราวตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี 30/08/2503
118060 การเจรจาเกี่ยวกับการขายข้าวของสหรัฐอเมริกา 30/08/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี