ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5902 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 118021 - 118040 จากข้อมูลทั้งหมด 118396 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118021 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 18/02/2502
118022 การเลิกการสูบฝิ่น 18/02/2502
118023 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด 18/02/2502
118024 การอุตสาหกรรม 18/02/2502
118025 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
118026 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
118027 เกี่ยวแก่การคลัง, การเศรษฐกิจ 18/02/2502
118028 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด 18/02/2502
118029 การปล่อยคนอันธพาล 18/02/2502
118030 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2499 18/02/2502
118031 ทุนสำรอง 18/02/2502
118032 กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 18/02/2502
118033 การกำจัดสุนัขตามถนน 18/02/2502
118034 การย้ายโรงงานฟอกหนัง โรงเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร จากคลองเตย 18/02/2502
118035 ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราว 16/01/2502
118036 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 06/12/2501
118037 ให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ อก 01/12/2501
118038 เสนอเพื่อขอรับอนุมัติ 29/11/2501
118039 การฝากเงินขององค์การรัฐบาล 24/11/2501
118040 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 22/11/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี