ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5902 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 118021 - 118040 จากข้อมูลทั้งหมด 121703 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118021 การขอความช่วยเหลือจาก สปอ. ในการจัดตั้งสถานีวิทยุทรงสูง 12/06/2505
118022 เจ้าหญิง BEATRIX มกุฏราชกุมารีเนเทอร์แลนด์จะเสด็จมาเยี่ยมประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการ 12/06/2505
118023 องค์การกองทุนสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ขอให้ประเทศไทยบริจาคข้าวให้แก่องค์การ ฯ ต่อไปอีก 3 ปี และขอให้เพิ่มการบริจาคเป็นปีละ 2,000 ตัน 12/06/2505
118024 สหพันธ์มลายาขอให้คณะนาฎศิลปไทยที่จะไปแสดง ณ สหพันธ์มลายา ได้อยู่แสดงต่อ 05/06/2505
118025 งบประมาณของการลิกไนต์ประจำปีงบประมาณ 2505 05/06/2505
118026 (1) ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาการท้องถิ่น อุบลราชธานี (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาการท้องถิ่น 05/06/2505
118027 งบประมาณลงทุนประจำปี 2505 ของ ร.ส.พ. 05/06/2505
118028 การยืดอายุสัญญาก่อสร้างตึกผ่าตัดโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและขอยกเว้นค่าปรับ 05/06/2505
118029 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ขอแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุ 05/06/2505
118030 วันหยุดราชการเข้าพรรษา 05/06/2505
118031 ผู้เชี่ยวชาญเดนมาร์คมาช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์กลางการอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ 05/06/2505
118032 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... 05/06/2505
118033 การก่อสร้างตึกกายวิภาคและตึกสรีรวิทยาของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล 05/06/2505
118034 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... 05/06/2505
118035 การสัมนาพัฒนานักบริหารในระดับผู้ว่าราชการจังหวัด 05/06/2505
118036 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อเพิกถอนป่าสงวนหัวหวาย จังหวัดนครสวรรค์) 05/06/2505
118037 การซื้อรำสกัดน้ำมันช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ 05/06/2505
118038 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์มลายา 05/06/2505
118039 การรวมการเดินรถประจำทาง 05/06/2505
118040 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 05/06/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี