ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5902 จากทั้งหมด 6032 หน้า แสดงรายการที่ 118021 - 118040 จากข้อมูลทั้งหมด 120629 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118021 จดหมายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 02/05/2504
118022 ขอต่อเวลาราชการให้ พลเอก หลวงสุรณรงค์ 02/05/2504
118023 ลาการประชุมคณะรัฐมนตรี 02/05/2504
118024 การกู้เงินจากกองทุนเงินกู้เพื่อพัฒนาการสำหรับโครงการแก่งกระจาน 02/05/2504
118025 ขออนุมัติจ้างข้าราชการพลเรือนวิสามัญชาวต่างประเทศ 02/05/2504
118026 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 02/05/2504
118027 สหภาพยีออเดซี และยีออฟิสิคส์ ระหว่างประเทศขอให้พิจารณาการรับสหพันธ์มาลีเข้าเป็นสมาชิก 02/05/2504
118028 เครื่องแบบของหน่วยราชการและองค์การที่คล้ายคลึงกับทหารหรือตำรวจ 02/05/2504
118029 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 02/05/2504
118030 ขออนุมัตจ้างนาย ยี.เอช.เบคอน 02/05/2504
118031 การเจรจาทำสัญญาสำรวจการตกตะกอน ณ กรุงวอชิงตัน 02/05/2504
118032 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 02/05/2504
118033 กระทรวงเกษตรขอให้มีตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางกีฎวิทยาในกรมกสิกรรม 02/05/2504
118034 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. .(พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ 02/05/2504
118035 แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และกรุงไคโร 02/05/2504
118036 ขออนุมัติจ้างนายเกล็บ แอล พาร์คเกอร์ เป็นที่ปรึกษาของ สศธ. 02/05/2504
118037 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2503 รวม 2 ฉบับ 02/05/2504
118038 การจัดตั้งตำรวจหญิงในกรมตำรวจ 02/05/2504
118039 ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนบรรดาทรัพย์สินสินทรัพย์ความรับผิดชอบ และธุระเกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์ทางไกลจากกองโทรเลข กรมไปรษณีย์โทรเลข ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2504 02/05/2504
118040 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. .... 02/05/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี