ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5901 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 118001 - 118020 จากข้อมูลทั้งหมด 121328 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118001 การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ 13/02/2505
118002 ร่างประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้ความตกลงระหว่างประเทศไทยกบประเทศสวีเดิน เพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากรายได้และจากทุน 13/02/2505
118003 ธนาคารแห่งโตเกียว จำกัด เสนอขอให้พิจารณาอนุมัติเปิดธนาคารสาขาในประเทศไทย 13/02/2505
118004 การประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 13/02/2505
118005 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 13/02/2505
118006 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาล 7 แห่ง พ.ศ. .... 06/02/2505
118007 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่าพุทธบาท พุแค จังหวัดสระบุรี เป็นป่าสงวน) 06/02/2505
118008 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 06/02/2505
118009 แต่งตั้งกรรมการพัฒนาภาคใต้ 06/02/2505
118010 ขอต่อเวลาราชการนายบาง เสมเสริมสุข 06/02/2505
118011 บริษัทเหมืองแร่เขาสูง จำกัด ขอสำรวจทำเหมืองและตั้งโรงถลุงแร่เหล็กในเขตท้องที่อำเภอสิเกา และอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 06/02/2505
118012 การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 06/02/2505
118013 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายแพทย์มะลิ ไทยเหนือ) 06/02/2505
118014 องค์การกองทุนสำหรับเด็กของสหประชาชาติขอให้ไทยบริจาคข้าวสารเพิ่มเติม กต 06/02/2505
118015 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 06/02/2505
118016 การต่อสัญญาและงดค่าปรับก่อสร้างตึกวิจัยประสาทวิทยา 06/02/2505
118017 การปรับปรุงกิจการไฟฟ้าของท้องถิ่น 06/02/2505
118018 ขอจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 06/02/2505
118019 (1) รัฐบาลฟิลิปปินส์ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ดร.โฮเซ ดี.อินเกลล์ เป็นเอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย (2) รัฐบาลเยอรมันขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ดร.โฮเช ดี.อินเกลส เป็นเอกอัครราชฑูต ประจำประเทศไทย 06/02/2505
118020 ขออนุมัติเพิ่มเบี้ยประชุมกรรมการองค์การทอผ้า 06/02/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี