ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5890 จากทั้งหมด 6083 หน้า แสดงรายการที่ 117781 - 117800 จากข้อมูลทั้งหมด 121657 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117781 คำแปลจดหมายของผู้บังคับการกองพล นาวิกโยธินที่ 3 ของสหรัฐ 14/08/2505
117782 ร้านขายยาจ่ายยาผิดจากใบสั่งแพทย์ 14/08/2505
117783 การส่งผู้แทนไทยไปร่วมเจรจากับคณะกรรมการความช่วยเหลือทางพัฒนาการให้ความช่วยเหลือ แก่ประเทศไทย ณ กรุงปารีส 14/08/2505
117784 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่าเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมเป็นป่าสงวน) 14/08/2505
117785 สร้างประตูระบายน้ำเก็บผลประโยชน์ส่วนตัว 14/08/2505
117786 ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. .... 14/08/2505
117787 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14/08/2505
117788 อินเดียขอให้ส่งคณะนาฎศิลป์ไทยไปร่วมในงานแสดง "รามลีลา" 14/08/2505
117789 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14/08/2505
117790 ร่างพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14/08/2505
117791 สัสดีอำเภอมีพฤติการณ์มิชอบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียบทหาร 14/08/2505
117792 ความช่วยเหลือของรัฐบาลปากีสถานเกี่ยวกับโครงการแม่น้ำพอง 14/08/2505
117793 การขอความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษสหประชาชาติเพื่อจัดตั้งสถาบันการฝึกอบรม และทดลองค้นคว้าโรคปากและเท้าเปื่อยของสัตว์ 14/08/2505
117794 การจัดส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ กรุงจากาต้า 14/08/2505
117795 เบี้ยประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน 14/08/2505
117796 การขอต่ออายุอนุญาตการไฟฟ้าที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 07/08/2505
117797 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขออนุมัติบรรจุทันตแพทย์กลับเข้ารับราชการ 07/08/2505
117798 ขออนุมัติมีเครื่องส่งวิทยุไว้ในครอบครอง 07/08/2505
117799 ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศของสีหนุ 07/08/2505
117800 ขออนุมัติจำหน่ายซากชิ้นอะไหล่ของเครื่องบินและเครื่องบินออกจากบัญชีเป็นสูญ โดยวิธีทำลายซาก 07/08/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี