ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5890 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 117781 - 117800 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117781 การขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำสันดอน ปากน้ำเจ้าพระยา 24/01/2504
117782 ขอกำหนดอัตราชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษเรือนจำกลางคลองเปรม (นายสนับ ประชาภิบาล) 24/01/2504
117783 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายแพทย์ บุญ สุวรรณศร) 24/01/2504
117784 คณะเพรสไบทีเรียนเสนอขายที่ดิน 24/01/2504
117785 เบี้ยประชุมคณะกรรมการอัยการ 24/01/2504
117786 การจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์ 24/01/2504
117787 นายตำรวจพม่าส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือครอบครัวตำรวจและราษฎรที่ถูกกองโจรกะเหรี่ยงปล้น 24/01/2504
117788 ขอกู้เงิน เพื่อการบูรณะปรับปรุงแหล่งชุมชน 24/01/2504
117789 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 24/01/2504
117790 นายกลัด ศรีชู ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 24/01/2504
117791 ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ. ซี. เอ. 24/01/2504
117792 ร่างพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม (ฉบับที่....) พ.ศ.... 24/01/2504
117793 การประชุมพัฒนาการท้องถิ่นขององค์การ สปอ. 24/01/2504
117794 เงินผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 24/01/2504
117795 ร่างพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 24/01/2504
117796 นายเทพ วัฒนพานิช ขอต่ออายุอนุญาตทำการไฟฟ้าที่ตำบลดอนไผ่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 24/01/2504
117797 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ 24/01/2504
117798 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิและประโยชน์ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ.2503 24/01/2504
117799 ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมชลประทาน ในท้องที่ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่วัดเจริญสุขาราม พ.ศ. .... 24/01/2504
117800 จับช้างสำคัญได้ที่จังหวัดเชียงราย 17/01/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี