ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5889 จากทั้งหมด 6092 หน้า แสดงรายการที่ 117761 - 117780 จากข้อมูลทั้งหมด 121823 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117761 สรุปรายงานการปฏิบัติงานของกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัยภาคใต้ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 04/12/2505
117762 ขอเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ 04/12/2505
117763 สรุปข่าววิทยุพนมเปญ (ภาษาเขมร) ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2505 04/12/2505
117764 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ 04/12/2505
117765 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติเพิ่มเติม และขออนุมัติให้กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ลาออกจากการเป็นกรรมการ 04/12/2505
117766 ขอตั้งงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ 04/12/2505
117767 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2505 04/12/2505
117768 การขอยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับรถยนต์ของหน่วยจั๊สแม็ค 04/12/2505
117769 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางสายแก่งคอย - บัวใหญ่ 04/12/2505
117770 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 04/12/2505
117771 ขอกำหนดอัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเป็นข้าราชการธุรการสามัญชั้นพิเศษ 04/12/2505
117772 บริษัทอุตสาหกรรมเพ็ชรบุรี จำกัด ขอโอนกิจการอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 27/11/2505
117773 ประกาศยกเลิกการลดอัตราอากรขาเข้าของกลูตามิคแอซิค 27/11/2505
117774 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายโชคชัย - เดชอุดม พ.ศ. .... 27/11/2505
117775 นายทิม ภูริพัฒน์ 27/11/2505
117776 ความเคลื่อนไหวของอดีตนักการเมืองไทยและสมาคมไทยพลัดถิ่นในลาว 27/11/2505
117777 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท้องที่ของการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ 27/11/2505
117778 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (กำหนดป่าควนหวาน ป่าควนนอโม และป่าห้วยหาร จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวน) 27/11/2505
117779 หนุ่มศึกหาญสร้างค่ายพักที่อำเภอแม่จัน 27/11/2505
117780 ยูโกสลาเวีย แสดงท่าทีไม่เป็นมิตรต่อไทย 27/11/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี