ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5888 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 117741 - 117760 จากข้อมูลทั้งหมด 121705 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117741 การยุบเลิกและตั้งด่านศุลกากร 06/11/2505
117742 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาวฝั่งขวา จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวน) 06/11/2505
117743 แต่งตั้งคณะกรรมการแผนที่แห่งชาติ 06/11/2505
117744 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ 06/11/2505
117745 รัฐบาลอิรักเชิญไปร่วมในงานฉลองครบรอบ1000 ปี ของกรุงบากดาดและของนักปรัชญา Al-Kindi 06/11/2505
117746 การดำเนินการตามโครงการโทรคมนาคม 06/11/2505
117747 การโอนเงินงบประมาณให้เทศบาล 06/11/2505
117748 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 06/11/2505
117749 ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 06/11/2505
117750 รายงานคณะผู้แทนไทยในการประชุมกรรมการว่าด้วยสถาบันพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ที่กรุงเทพฯ 06/11/2505
117751 โครงการรวมรถประจำทาง ในพระนครธนบุรี 06/11/2505
117752 ญี่ปุ่นเชิญให้กรมศิลปากรจัดส่งนาฎศิลป์ไทยไปแสดงในงานกุศล 06/11/2505
117753 คณะกรรมการสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ 06/11/2505
117754 ขออนุมัติถือจ่ายเงินราชการลับ 06/11/2505
117755 บ่อนการพนันอิทธิพลในบ้านอัยการ 31/10/2505
117756 รัฐต้องเสียรายได้เกี่ยวกับบริษัทสุราตะวันออก จำกัด 30/10/2505
117757 การปรับปรุงถนนพระราม 4 (หัวลำโพง - คลองเตย) 30/10/2505
117758 การจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การ สปอ. 30/10/2505
117759 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี พ.ศ. .... 30/10/2505
117760 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไนจีเรีย 30/10/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี