ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5887 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 117721 - 117740 จากข้อมูลทั้งหมด 121505 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117721 ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 24/07/2505
117722 สำนักงานส่วนภูมิภาคของมูลนิธิฟอร์ด 24/07/2505
117723 งานฉลองเยาวชนที่สหพันธ์มลายา ภายใต้ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมของสมาคมอาสา 24/07/2505
117724 (1) ให้หน่วยราชการร่วมมือใช้กระดาษไทย (2) ให้สำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลรับกระดาษของโรงงานกระดาษที่บางประอินมาจำหน่าย นร 10/07/2505
117725 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/07/2505
117726 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) (เครื่องหมายนักโดดร่มชั้นพิเศษ) 10/07/2505
117727 กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 10/07/2505
117728 รายงานการไปเยี่ยมและดูงานอุตสาหกรรม ณ ต่างประเทศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมกับคณะ 10/07/2505
117729 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งปกติในท้องที่ของจังหวัดชายแดนของข้าราชการกระทรวงกลาโหม 10/07/2505
117730 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น 10/07/2505
117731 ขออนุญาตให้ นายนิคม จันทรวิทุร ไปปฎิบัติงาน 10/07/2505
117732 (1) ขออนุมัติให้ผู้แทนไทยในคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ เดินทางไปกรุงวอชิงตัน 10/07/2505
117733 นายจรูญ วรรณนุรักษ์ ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ หมู่ที่ 4 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 10/07/2505
117734 คำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสแก่สถานี C.B.S 10/07/2505
117735 สถานเอกอัครราชทูตลาวขอฝากนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 10/07/2505
117736 เนเทอร์แลนด์ประสงค์จะนำศิลปกรรมไทยไปแสดงในประเทศของตน 10/07/2505
117737 การช่วยเหลืออุตสาหกรรมปั่นด้ายและทอผ้า 10/07/2505
117738 การลิกไนต์ขออนุมัติกู้เงินจากงบประมาณแผ่นดิน 10/07/2505
117739 การทำสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างไทยกับอิหร่าน 10/07/2505
117740 ขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10/07/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี