ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5887 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 117721 - 117740 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117721 การเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดให้โทษ 14/02/2504
117722 การปรับปรุงเอกสารพิธีการเดินเรือเดินทะเลต่างประเทศ 14/02/2504
117723 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการไปรษณีย์และโทรคมนาคมกับโครงการรับโอนโทรศัพท์หัวเมือง 14/02/2504
117724 บันทึกการสนทนาระหว่างเสด็จในกรม ฯ รองนายกรัฐมนตรีกับผู้จัดการบริษัทสแตนดาร์ดแวดอัมออยล์ฯ และเอกอัครราชทูตสวิส ฯ 14/02/2504
117725 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทาบทามจะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย 14/02/2504
117726 อุตสาหกรรมการทำเหล็กของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 14/02/2504
117727 การลักลอบนำไม้ซุงสักจากพม่าเข้ามาในป.ไทย 14/02/2504
117728 การจัดหาที่ดิน 14/02/2504
117729 ขอผ่อนผันการเรียกเงินบำนาญคืน 14/02/2504
117730 วชิรพยาบาลขอเงินรายได้จากการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ 14/02/2504
117731 การสนทนากับเอกอัครราชทูตสวิส 14/02/2504
117732 ขอส่งสำเนาหนังสือให้ที่ประชุม ครม. รับทราบ ตามบัญชาของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 14/02/2504
117733 คำแปลเรื่อง "SIAM SEES COMMUNIST SPECTRE IN LAOS" 14/02/2504
117734 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสนอขอให้แต่งตั้งนายอุทัย วุฒิกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีฝ่ายไทยบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ สปอ. 14/02/2504
117735 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายเฉลิม รัตนทัศนีย์) 14/02/2504
117736 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายปรีดา กรรณสูต) 14/02/2504
117737 คำเฉลิมพระปรมาภิไธย 14/02/2504
117738 การนำบุหรี่และสุราฯลฯติดตัวเข้ามาจากต่างประเทศ 14/02/2504
117739 การส่งประเด็นไปสืบพยานที่ประเทศอังกฤษ 14/02/2504
117740 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายดุสิต พานิชพัฒน์) 14/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี