ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5886 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 117701 - 117720 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117701 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 06/03/2505
117702 การค้าทองคำของประเทศไทยและประเทศลาว 06/03/2505
117703 การสำรวจเพื่อทำการระบายน้ำในเขตจังหวัดพระนครโดยความช่วยเหลือของรัฐบาลอังกฤษ ภายใต้แผนการโคลัมโบ 06/03/2505
117704 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ .. 06/03/2505
117705 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ 27/02/2505
117706 การปรับปรุงที่ดินบริเวณแหล่งปรับปรุงชุมชนท่าวาสุกรี 27/02/2505
117707 สำนักงานพลังปรมาณูเพื่อสันติเสนอแก้ไขสัญญาขายเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 27/02/2505
117708 รัฐบาลลาวขอขยายความตกลงส่งสินค้าผ่านแดน 27/02/2505
117709 สมาคมผู้สื่อข่าวสหประชาชาติขอให้บริจาคเงินบำรุง ทุนการศึกษาเพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่นาย DAG HAMMARAKJOLD 27/02/2505
117710 การใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 27/02/2505
117711 งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2506 27/02/2505
117712 ให้ พลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 27/02/2505
117713 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรืออนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 27/02/2505
117714 องค์การศึกษาฯ สหประชาชาติ ขอยืมตัว พล.ต.จ. ม.ล.มานิจ ชุมสาย อยู่ปฏิบัติงานต่อ 27/02/2505
117715 การสำรวจรายได้และรายจ่ายของครอบครัว 27/02/2505
117716 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตยันฮี 27/02/2505
117717 ขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณเงินราชการลับ 27/02/2505
117718 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายวัชระ เอี่ยมโชติ) 27/02/2505
117719 คำแปลจดหมายของนายจอห์น เคนเดอร์ 27/02/2505
117720 ให้นายทหารประทวนไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การ สปอ. 27/02/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี