ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5886 จากทั้งหมด 5981 หน้า แสดงรายการที่ 117701 - 117720 จากข้อมูลทั้งหมด 119609 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117701 การจ้างเหมาก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันขนาด 5,000 บาเรลต่อวัน 26/07/2503
117702 ร่างพระราชบัญญัติการลิกไนท์ พศ 25.. 26/07/2503
117703 พบแหล่งหินน้ำมันและถ่านลิกไนท์ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กห 26/07/2503
117704 การเลือกตั้งสมาชิกไม่ประจำในคณะมนตรีความมั่นคงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 15 26/07/2503
117705 ข้อเสนอและเงื่อนไขของอินเดียในการขายข้าวไทย 26/07/2503
117706 การค้าสัตว์ปีกและไข่กับต่างประเทศ 26/07/2503
117707 การจับกลุ่มในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลกและบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศปี พ.ศ. 2503-2505 และรัฐบาลออสเตรียขอความสนับสนุนในการเชิญธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศใช้ทำากรประชุมประจำปี คศ.1961 ณ กรุงเวียนนา 19/07/2503
117708 บริษัทสหวิศวการโยธา จำกัด ขอต่ออายุสัญญาสร้างทางสายฮอต-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน 19/07/2503
117709 เชิญชวนเอกชนลงทุนดำเนินการปรับปรุงและขยายกิจการประปากรุงเทพ 19/07/2503
117710 การกู้เงิน 17,500,000 บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไว้สมทบกับกองทุนเงินกู้เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ 19/07/2503
117711 การกู้เงินเยนของสหรัฐอเมริกาในประเทศญี่ปุ่น 19/07/2503
117712 การจัดวางระเบียบราชการในกระทรวงคมนาคม 19/07/2503
117713 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการละเอียดการก่อสร้างภายหลังประมูลเสร็จแล้ว 19/07/2503
117714 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วถึงประชาชนชาวไทย 19/07/2503
117715 ร่างกฏกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 19/07/2503
117716 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 19/07/2503
117717 เลิกกิจการทดลองทำปุ๋ยจากขยะมูลฝอย 19/07/2503
117718 พิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐปากีสถาน 19/07/2503
117719 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 19/07/2503
117720 ขอต่ออายุสัญญาเงินกู้เพื่อสถานธนานุเคราะห์ 19/07/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี