ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5886 จากทั้งหมด 6092 หน้า แสดงรายการที่ 117701 - 117720 จากข้อมูลทั้งหมด 121823 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117701 การพิจารณาป้องกันผลร้ายของสิ่งยั่วยุให้เยาวชนวัยรุ่นขาดระเบียบวินัย 26/12/2505
117702 ความคิดริเริ่มเรื่องเพิ่มภาษีโรงเรือนเพื่อช่วยการศึกษา 26/12/2505
117703 การลงทุนสร้างอาคารสงเคราะห์ที่ถนนดินแดง 26/12/2505
117704 การอนุญาตให้ตั้งโรงงานทำยางมะตอย 26/12/2505
117705 การอพยพประชากรครอบครัวทหารรวมทั้งหน่วยราชการพลเรือนออกจากพื้นที่การรบ 25/12/2505
117706 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยอันตรายจากแก๊สท่อไอเสียรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นและโรงงาน 25/12/2505
117707 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 25/12/2505
117708 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... 25/12/2505
117709 ร่างพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25/12/2505
117710 ขอตั้งด่านศุลกากรเชียงดาวและด่านศุลกากรฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และย้ายด่านพรมแดนหนองเม๊ก จังหวัดอุบลราชธานี 25/12/2505
117711 การขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราช 25/12/2505
117712 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งรองราชเลขาธิการ 25/12/2505
117713 ปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้ามาซึ่งวัสดุเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 25/12/2505
117714 การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน ก.ศ.ว. 25/12/2505
117715 โครงการปลูกไม้เนื้ออ่อนเพื่อทำไม้ขีดไฟ 25/12/2505
117716 ปัญหาในการควบคุมกิจการขนส่ง 25/12/2505
117717 ขออนุมัติงบประมาณสร้างเรือนขังเพิ่มเติมแก้ความแออัดยัดเยียด 25/12/2505
117718 การประชุมคณะผู้แทนมีอำนาจเต็มในเรื่องความสัมพันธ์ทางกงสุล ณ กรุงเวียนนา 25/12/2505
117719 การจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่ทำการตำรวจน้ำ 25/12/2505
117720 ระเบียบการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลการจับยาเสพติดให้โทษและกัญชา พ.ศ. .... 25/12/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี