ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5885 จากทั้งหมด 6084 หน้า แสดงรายการที่ 117681 - 117700 จากข้อมูลทั้งหมด 121673 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117681 ขอปรับปรุงและแต่งตั้งคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13/11/2505
117682 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ 13/11/2505
117683 โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 13/11/2505
117684 ขอสถานที่ปลูกสร้างอาคารสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม 13/11/2505
117685 การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ 13/11/2505
117686 ขอแก้ไขโครงการปรับปรุงและขยายกิจการโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในจังหวัดพระนครและธนบุรี และขออนุมัติโครงการประสานงานโทรคมนาคมด้านโทรศัพท์ระยะแรก 13/11/2505
117687 การประชุมคณะกรรมการร่วมแห่งผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจและการประชุมคณะดำเนินงานร่วม ของสมาคมอาสา ณ กรุงมะนิลา 13/11/2505
117688 เสนอร่างกฎกระทรวงขอเพิกถอนป่าสงวน ป่าควนทับช้าง จังหวัดสงขลา บางส่วน 13/11/2505
117689 การสำรวจเพื่อสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งที่สอง 13/11/2505
117690 สถาบันการสอนวิชาบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ 13/11/2505
117691 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายแพทย์ประสพ รัตนากร และนายแพทย์อารี แสงสว่างวัฒนะ) 13/11/2505
117692 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 13/11/2505
117693 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 13/11/2505
117694 การแต่งตั้งหัวหน้าแผนกวิชาอายุรศาสตร์ในคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล 13/11/2505
117695 แก้ไขอัตราภาษีไม้ขีดไฟ 13/11/2505
117696 การเจรจากู้เงินจากสหรัฐอเมริกา และการแต่งตั้งคณะผู้แทนเข้าร่วมทำงานในคณะทำงานของ DAC 13/11/2505
117697 การตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเจนีวา 13/11/2505
117698 การดำเนินงานจัดนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 13/11/2505
117699 ขอพระราชทานยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง 13/11/2505
117700 ขออนุมัตินำเงินงบประมาณปี 2506 ที่ตั้งไว้สำหรับปรับปรุงสนามบินชัยภูมิไปใช้ปรับปรุง สนามบินวัฒนานคร 06/11/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี