ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5884 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 117661 - 117680 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117661 คำแปลข่าวเรื่องเอลเลนเดอร์เร่งให้สหรัฐตัดความช่วยเหลือไทย 28/02/2504
117662 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตำแหน่งหัวหน้าแผนกคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 28/02/2504
117663 เบี้ยประชุมกรรมการ การลิกไนท์ 28/02/2504
117664 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 15 28/02/2504
117665 เงินค่าใช้จ่ายสำหรับกองอาสารักษาดินแดน 28/02/2504
117666 นายยู่เพี้ยน ณ นคร ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำแร่ ที่เกาะสมุย และเกาะพงัน 28/02/2504
117667 รัฐบาลเวียดนามขอแต่งตั้งนาย CAO THAI BAO เป็นเอกอัครราชฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย 28/02/2504
117668 แผนดำเนินงานศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย 28/02/2504
117669 การให้ความสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีความตกลงดีบุกระหว่างประเทศโดยจำกัดเฉพาะประเทศ ที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ 28/02/2504
117670 โครงการปรับปรุงวิทยาลัยธนบุรี ของกระทรวงศึกษาธิการ 28/02/2504
117671 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายสมาน บุราวาศ) 28/02/2504
117672 บัตรประจำตัวประชาชน 28/02/2504
117673 ขอแต่งตั้งอัครราชทูตประจำกระทรวง (หม่อมเจ้า โชติสีกฤติกา เทวกุล) 21/02/2504
117674 การแต่งตั้งกงสุลใหญ่เมืองเจดดาห์ (นายอารี บุปผเวส) 21/02/2504
117675 โครงการผลิตนม 21/02/2504
117676 ร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 21/02/2504
117677 การทอกระสอบป่าน 21/02/2504
117678 ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างวังบางขุนพรหม โดยเสนอแลกเปลี่ยนกับบ้านมนังคศิลา 21/02/2504
117679 ผลการพิจารณาศึกษาความต้องการของเด็ก 21/02/2504
117680 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 21/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี