ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5884 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 117661 - 117680 จากข้อมูลทั้งหมด 121328 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117661 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อเพิกถอนป่าสงวนหัวหวาย จังหวัดนครสวรรค์) 05/06/2505
117662 การซื้อรำสกัดน้ำมันช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ 05/06/2505
117663 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์มลายา 05/06/2505
117664 การรวมการเดินรถประจำทาง 05/06/2505
117665 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 05/06/2505
117666 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 05/06/2505
117667 ตั้งกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 05/06/2505
117668 ให้หยุดราชการในวันอาสาฬหบูชา 05/06/2505
117669 นโยบายการปฎิบัติต่อชนชาติกัมพูชาที่ลี้ภัยมาในราชอาณาจักร 05/06/2505
117670 ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ 02/06/2505
117671 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ประเทศญี่ปุ่น 29/05/2505
117672 การซื้อรถจักรดีเซล 60 คัน 29/05/2505
117673 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางวิชาการ ในเรื่อง การทำฟาร์มเลี้ยงโคนมไทย - เดนมาร์ค 29/05/2505
117674 การประชุมองค์การการกรรมกรระหว่างประเทศ สมัยที่ 46 29/05/2505
117675 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16 29/05/2505
117676 การส่งกำลังทหารข้ามพรมแดนไทย - สหพันธมลายา เพื่อค้นหาเครื่องบินตก 29/05/2505
117677 ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่องค์การรัฐบาลค้างชำระ 29/05/2505
117678 สหสาธารณรัฐอาหรับขอความสนับสนุนในการสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกในคณะมนตรี องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 29/05/2505
117679 ขอรับความเห็นชอบในการลดอากรขาเข้าและภาษีการค้าลงหนึ่งในสามสำหรับวัตถุดิบที่ผู้ได้รับ การส่งเสริมนำเข้าจากต่างประเทศสำหรับประกอบอุตสาหกรรมดัดแต่งขนสัตว์ปีก 29/05/2505
117680 การตั้งงบประมาณค่าธรรมเนียมความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของส่วนราชการ 29/05/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี