ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5883 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 117641 - 117660 จากข้อมูลทั้งหมด 118050 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117641 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 5 04/03/2502
117642 ขอแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกจ้างฉบับที่ 43พ.ศ.2497 และระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกค้าแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2500 04/03/2502
117643 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรภาคใต้ 04/03/2502
117644 ความตกลงระหว่างประเทศกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเกี่ยวกับ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 04/03/2502
117645 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต 04/03/2502
117646 แต่งตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 04/03/2502
117647 ร่างพระราชฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และที่ตำบลเขาพระ อำเภอเติมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 2 ฉบับ 04/03/2502
117648 ร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2502 04/03/2502
117649 การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศาสนา 04/03/2502
117650 การค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลอเมริกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 04/03/2502
117651 กำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของโรงพยาบาล กำหนดเวลาประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
117652 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 04/03/2502
117653 ขออนุมัติเลื่อนชั้นข้าราชการและยุบอัตราเงินเดือน 25/02/2502
117654 การคุมขังชาวญวนอพยพ 25/02/2502
117655 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 25/02/2502
117656 แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี 25/02/2502
117657 ปรับปรุงคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุสัญญาต่าง ๆ 25/02/2502
117658 แต่งตั้งอธิบดีกรมโยธาเทศบาล 25/02/2502
117659 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 25/02/2502
117660 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้นายทหารต่างประเทศ 25/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี