ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5883 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 117641 - 117660 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117641 ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (1)ร่วมทุนกับบริษัทแผนอเมริกัน (PAA) ตามโครงการจัดสร้างโรงแรม (2)เรื่องเบ็ดเตล็ด 07/03/2504
117642 ขอพระราชทานยศนายพลตำรวจ 07/03/2504
117643 การควบคุมผู้ป่วยเรื้อรังขอทาน 07/03/2504
117644 การจัดส่งคณะนาฎศิลปไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น 07/03/2504
117645 การแต่งตั้งเอกอัครราชฑูตไปประจำประเทศต่าง ๆ 07/03/2504
117646 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ (Mr.J.A.L. Hert) 07/03/2504
117647 การจัดรถม้าพระที่นั่ง 07/03/2504
117648 คณะเพรสไบทีเรียนเสนอขายที่ดิน 07/03/2504
117649 การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรี สปอ.ครั้งที่ 7 07/03/2504
117650 รายละเอียดเกี่ยวกับขอเหมาจ่ายค่าพาหนะแก่เจ้าหน้าที่วิชาการ 07/03/2504
117651 การบูรณะพัฒนาจังหวัดภาคใต้ 07/03/2504
117652 ร่างกฏกระทรวงการคลัง ฉบับที่...(พ.ศ.25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.2495 28/02/2504
117653 ผลการพิจารณาตรวจบัญชีรายการเครื่องจักรเพื่องดเว้นอากรขาเข้า 28/02/2504
117654 การทำสัญญากับบริษัทเดอเกรมองต์ แอคฟิ 28/02/2504
117655 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายเครือ ลักษณะโปเศศ) 28/02/2504
117656 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายแสวง กุลทองคำ) 28/02/2504
117657 แต่งตั้งคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 28/02/2504
117658 เชิญให้เข้าร่วมในการประกวดเกี่ยวกับพระคัมภีร์โกหร่าน 28/02/2504
117659 คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28/02/2504
117660 การตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร 28/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี