ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5882 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 117621 - 117640 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117621 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตำแหน่งรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข (นายสว่าง สงวนวงศ์) 14/03/2504
117622 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายทิม โชตนา) 14/03/2504
117623 ลดประเภทความผิดอาญาที่ขึ้นศาลทหาร 14/03/2504
117624 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ...(พ.ศ. ....)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อเพิกถอนสภาพป่าคุ้มครองหนองหญ้าไทร จังหวัดสุพรรณบุรี) 14/03/2504
117625 ขอเปลี่ยนแปลงรายการไม้ โรงเรียนวัดลาดชะโด 14/03/2504
117626 งบประมาณค่าก่อสร้างที่ประทับแรมและบ้านพักรับรองประธานาธิปดีโซการ์โนที่ดอยสุเทพ 14/03/2504
117627 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายก่าน ชลวิจารณ์) 14/03/2504
117628 การโทรศัพท์ในจังหวัดยะลาและ 4 จังหวัดภาคใต้ 14/03/2504
117629 อัตราเงินเดือนผู้ว่าการ 14/03/2504
117630 ขออนุมัติเพิกถอนสัมปทานไฟฟ้า อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 14/03/2504
117631 การนับเวลาราชการของข้าราชการวิสามัญที่ตัดอัตราไปตั้งจ่ายจากงบประมาณค่าใช้สอย 14/03/2504
117632 ผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างที่ละทิ้งงาน 14/03/2504
117633 บริษัทในประเทศเบลเยี่ยมรับจัดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าด้วยกำลังไอน้ำ 14/03/2504
117634 ขออนุมัติโอนกิจการไฟฟ้าตำบลคชสิทธิ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 14/03/2504
117635 ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.25..) ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 14/03/2504
117636 สาส์นของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล 14/03/2504
117637 การเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อใช้แก่ทหารและพลเรือนในยามฉุกเฉินและการฉีดยา TETANU TOXOID ป้องกันบาดทะยักให้แก่ทหารใหม่ 14/03/2504
117638 ขออนุมัติโอนกิจการไฟฟ้าที่ตลาดประตูน้ำพระอินทร์ ต.เชี่ยงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 14/03/2504
117639 แต่งตั้งกรรมการเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งจะมาเยือนประเทศไทย 14/03/2504
117640 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายเคนเนธ ที.ยังเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย 07/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี