ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5881 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117601 - 117620 จากข้อมูลทั้งหมด 120589 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117601 ร่างกฏกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ.2498 31/10/2504
117602 การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ 31/10/2504
117603 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินการของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีการะบุทบวงการชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... 31/10/2504
117604 กฎกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่า 31/10/2504
117605 การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการสู้รบในลาว 31/10/2504
117606 ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่..) พ.ศ.. มท 31/10/2504
117607 การแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 31/10/2504
117608 บริษัทโรงกลั่นน้ำมันไทย จำกัด ขอให้พิจารณาออกใบอนุญาตให้บริษัทนำน้ำมันดิบเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 24/10/2504
117609 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 24/10/2504
117610 การยืมสิ่งของระหว่างส่วนราชการ 24/10/2504
117611 การเก็บรักษาเงินของหน่วยราชการ 24/10/2504
117612 การพิจารณางดการปรับในช่วงระยะเวลาที่ไม่อาจก่อสร้างได้ 24/10/2504
117613 เงินค่าจ้างเหมาควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง 24/10/2504
117614 สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและค้าสัตว์จำกัดสินใช้ชี้แจงเรื่องสุกรขึ้นราคา 24/10/2504
117615 ผ่านระเบียบวาระเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นข่าวและเพื่อทราบ ครั้งที่ 42/2504 (มีเรื่องย่อย 37 เรื่อง) 17/10/2504
117616 ค่าใช้จ่ายการส่งข้าราชการไปต่างประเทศ 17/10/2504
117617 การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต(ยกเลิกแล้วโดย ว 16/36) นร 17/10/2504
117618 การจัดงานแสดงสินค้าแห่งเอเซีย 22/09/2504
117619 การทำความตกลงยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศผู้เข้ามาปฎิบัติงานในประเทศไทยตามแผนการโคลัมโบ 12/09/2504
117620 การปรับวุฒิข้าราชการ 12/09/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี