ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5880 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 117581 - 117600 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117581 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 10/04/2502
117582 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับบราซิล 10/04/2502
117583 การตั้งโรงเรียนจีน 10/04/2502
117584 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10/04/2502
117585 เรื่องค่าครองชีพประชาชน 10/04/2502
117586 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาใจใส่ในความผาสุกของประชาชนและบำรุงบ้านเมืองให้สวยงาม 10/04/2502
117587 การเก็บค่าเล่าเรียนโรงเรียนรัฐบาล 10/04/2502
117588 พระราชวังบางปะอิน 10/04/2502
117589 การทำสะพานข้ามทางรถไฟที่สะพานยมราช 10/04/2502
117590 การเจาะน้ำบาดาล 10/04/2502
117591 ขอต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการตุลาการ 10/04/2502
117592 การปรับปรุงภาษีอากร 10/04/2502
117593 การไปรษณีย์โทรเลข 10/04/2502
117594 การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ 10/04/2502
117595 งบประมาณปี 2502 10/04/2502
117596 ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือ แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/04/2502
117597 การพัฒนาการลุ่มแม่น้ำโขงและอ่างเก็บน้ำ 10/04/2502
117598 การลงทุนทำไร่ฝ้ายโรงงานปั่นด้ายและทอผ้าของกลุ่มมูนโยส 10/04/2502
117599 การปราบปรามอาชญากรรม 10/04/2502
117600 เครื่องพิมพ์ธนบัตร 10/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี