ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5879 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117561 - 117580 จากข้อมูลทั้งหมด 120596 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117561 ร่างกฎกระทรวงกำหนดเป็นป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 (ป่าสักพุ่มแก) 14/11/2504
117562 ร่างพระราชกฤษฏีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. .... 14/11/2504
117563 การจัดตั้งแผนโทรคมนาคมในวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ 14/11/2504
117564 ขอแก้ไขสัญญาซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าของนักเรียนจ่าพยาบาลหญิง 14/11/2504
117565 ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อไปร่วมงานสัปดาห์แห่งวิทยาศาสตร์ 10/11/2504
117566 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 10/11/2504
117567 ขออนุมัติซื้อบ้าน "หอเจียงจันทร์" ของเจ้าขุนศึกที่เชียงตุง รัฐฉานเป็นทีทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเชียงตุง 10/11/2504
117568 ขออนุมัติทำสัญญาในการปรับปรุงขยายกิจการประปากรุงเทพ เพิ่มเติม 10/11/2504
117569 การรับเสด็จฯ นิวัตพระมหานคร 10/11/2504
117570 ขออนุมัติขายเครื่องบิน DC-4 10/11/2504
117571 การโอนกิจการของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 10/11/2504
117572 การใช้กองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ 10/11/2504
117573 การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาลาว 10/11/2504
117574 ขออนุมัติยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษลงเป็นชั้นเอกชั้นคราว 10/11/2504
117575 บริษัทถ่านและน้ำมันไทยจำกัด ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานและขอขยายเวลาตามสัญญาสัมปทานข้อ 3 และข้อ 6 10/11/2504
117576 รายได้ท้องถิ่น 10/11/2504
117577 ขอเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 10/11/2504
117578 ผ่านระเบียบวาระเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับการทักท้วง ครั้งที่ 24/2504(มีเรื่องย่อย 1เรื่อง) (1) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองคณะลูกเสือแห่งชาติครบรอบ 50 ปี 10/11/2504
117579 ปัญหาเยาวชนวัยรุ่นและท้องฟ้าจำลองสำหรับการศึกษา 10/11/2504
117580 การเจรจากับคณะผู้แทนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในเรื่องการส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-เยอรมันความช่วยเหลือในทางการพัฒนาและโครงการลงทุนของเยอรมันในประเทศไทย 10/11/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี