ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5878 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 117541 - 117560 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117541 ธนาคารเกษตร จำกัด 24/04/2502
117542 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พุทธศักราช 2479 22/04/2502
117543 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร พ.ศ. 25.. 22/04/2502
117544 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 22/04/2502
117545 ขอบรรจุทันตแพทย์จากเงินเดือนเหลือจ่าย 22/04/2502
117546 ผู้ลี้ภัยชาวจีนในประเทศไทย 22/04/2502
117547 แต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 33 22/04/2502
117548 ปรับปรุงคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 22/04/2502
117549 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 22/04/2502
117550 วันกองทัพไทย 22/04/2502
117551 การออกเงินสมทบกองทุนพิเศษมูลภัณฑ์กันชนดีบุก 22/04/2502
117552 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 22/04/2502
117553 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลนาป่า ตำบลบ้านสวน ตำบลบางทราย และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 22/04/2502
117554 ขออนุมัติการจ่ายเงินรับรองนักศึกษาชาวออสเตรเลีย 22/04/2502
117555 กรมศุลกากรขอปรับอัตราว่างเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จจากโรงเรียนศุลการักษ์ 22/04/2502
117556 แต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ. เมืองกัลกัตตา 22/04/2502
117557 ข้าราชการศุลกากรประจำในต่างประเทศ 22/04/2502
117558 การกำหนดเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 22/04/2502
117559 รัฐบาลพม่าดูแลผลประโยชน์ให้รัฐบาลไทย 22/04/2502
117560 การช่วยเหลือธนาคารเกษตรจำกัด 22/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี