ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5877 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 117521 - 117540 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117521 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ณ กรุงปารีส 01/05/2502
117522 ขออนุมัติการปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบางประการ 01/05/2502
117523 การตรวจร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ 01/05/2502
117524 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01/05/2502
117525 การเปิดสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย 01/05/2502
117526 แต่งตั้งข้าราชการ 01/05/2502
117527 ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม่สะเรียง ศาลแขวงแม่สอด ศาลแขวงตะกั่วป่า และศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 01/05/2502
117528 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 25.. 01/05/2502
117529 การงดปิดอากรแสตมป์ใบรับเงิน 24/04/2502
117530 การประชุมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร ** 24/04/2502
117531 การแลกเปลี่ยนแร่ดีบุกกับใบยาสูบของสหรัฐอเมริกา 24/04/2502
117532 การโอนโรงงานสุรา อก 24/04/2502
117533 ญวนอพยพ 24/04/2502
117534 โครงการสร้างทางหลวงแผ่นดิน 24/04/2502
117535 การเก็บภาษีสินค้าขาออก 24/04/2502
117536 บริษัทฟิลลิปส์ขอตั้งโรงงานกลั่นน้ำมัน 24/04/2502
117537 งบประมาณ 24/04/2502
117538 การพัฒนาการท้องถิ่นเกี่ยวแก่ SEATO 24/04/2502
117539 การออกกฎหมายเกี่ยวแก่ภาษีอากร 24/04/2502
117540 รองเลขาธิการอีคาเฟ่ 24/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี