ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5876 จากทั้งหมด 5885 หน้า แสดงรายการที่ 117501 - 117520 จากข้อมูลทั้งหมด 117696 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117501 ถนนสายเชื่อมระหว่างบริเวณอาคารสงเคราะห์ ถนนดินแดงกับบริเวณอาคารสงเคราะห์ ตำบลสามเสนนอก อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ชำรุด 07/07/2501
117502 การสอบสวนธนาคารอุตสาหกรรมและธนาคารอาคารสงเคราะห์ 07/07/2501
117503 (1)รายงานผลการสอบสวนบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด (2)บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด ขอให้ค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารออมสิน 07/07/2501
117504 การแก้ไขพระราชบัญญัติอากรการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2488 02/07/2501
117505 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมกสิกรรม กระทรวงเกษตร พ.ศ. 25.. 02/07/2501
117506 ระเบียบการจ่ายเงินงบประมาณ กค 02/07/2501
117507 ขอทุนสำหรับโรงเรียนเตรียมแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 02/07/2501
117508 ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25.. และร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. 25..) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25.. (ว่าด้วยกำหนดการแจ้งความ) 02/07/2501
117509 ร่างพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 02/07/2501
117510 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย วิธีการเก็บค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... 02/07/2501
117511 การจัดเวรรักษาราชการประจำสถานที่ราชการ นร 02/07/2501
117512 การช่วยเหลือชาวนาเกลือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 02/07/2501
117513 ระเบียบการจ่ายเงินงบประมาณ 02/07/2501
117514 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการที่ปรึกษา ขององค์การ อุตสาหกรรมห้องเย็น 30/06/2501
117515 เงินสมนาคุณของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 30/06/2501
117516 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทำประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 30/06/2501
117517 เจ้าขุนศึกและครอบครัวเดินทางมาประเทศไทย 30/06/2501
117518 อนุมัติให้องค์การค้าของคุรุสภามีสิทธิสั่งกระดาษโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการพิมพ์แบบเรียน แบบพิมพ์ 30/06/2501
117519 กิจการและฐานะการเงินขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 25/06/2501
117520 การบูรณะตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 25/06/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี