ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5876 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117501 - 117520 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117501 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร 09/09/2502
117502 การแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เพิ่มเติม 09/09/2502
117503 ขออนุมัติโอน นายกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยาข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ มารับราชการสำนักพระราชวัง 09/09/2502
117504 หนี้เงินกู้ของบริษัทยางไทย จำกัด และบริษัทประมงไทย จำกัด 09/09/2502
117505 เงินทุนสะสมข้าราชการและเงินกู้ส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการ 09/09/2502
117506 บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด ขอลดดอกเบี้ยเงินกู้ 09/09/2502
117507 งบประมาณค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อแข่งขันฟุตบอลกีฬาแหลมทองเวลากลางคืน 09/09/2502
117508 การต่ออายุค้ำประกันเงินกู้ขององค์การ ร.ส.พ. 02/09/2502
117509 การจัดส่งชาวเวียดนามในประเทศไทยกลับประเทศเวียดนามเหนือ 02/09/2502
117510 ขอความอุปการะในการส่งชุดฟุตบอลชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิค 02/09/2502
117511 ขอทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย 02/09/2502
117512 การขอยกเว้นภาษีศุลกากร 02/09/2502
117513 ขอความเห็นชอบในการโอนตัดบัญชี 02/09/2502
117514 ขอให้จ่ายเงินเสำรองจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเพิ่มเติมโรงพยาบาลต่าง ๆ ของกรมการแพทย์ 02/09/2502
117515 หุ้นของ นายสุริยน โรวา ในบริษัทส่งเสียง จำกัด 02/09/2502
117516 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 02/09/2502
117517 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ชาวต่างประเทศ 02/09/2502
117518 ก.ป.ภ. ขอเงินพิเศษบำเหน็จความชอบแก่ข้าราชการ 02/09/2502
117519 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน์ในระยะ 7 เดือน ของปี 2507 02/09/2502
117520 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 02/09/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี